ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mango*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mango, -mango-

*mango* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mango (n.) ผลมะม่วง See also: ลูกมะม่วง, ต้นมะม่วง
mango (n.) มะม่วง
mangosteen (n.) ผลมังคุด See also: ลูกมังคุด, ต้นมังคุด
mangosteen (n.) มังคุด
English-Thai: HOPE Dictionary
mango(แมง'โก) n. ผลมะม่วง,ต้นมะม่วง pl. mangoes,mangos
mangonel(แมง'กะเนล) n. เครื่องขว้างหรือเหวี่ยงหินหรืออาวุธในสมัยโบราณ
mangosteen(แมง'กะสทีน) n. มังคุด
English-Thai: Nontri Dictionary
mango(n) มะม่วง
mangosteen(n) มังคุด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangoมะม่วง [TU Subject Heading]
Mangosteenมังคุด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง
ต้นมะม่วง (n.) mango See also: mango tree Syn. ผลมะม่วง
ต้นมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ผลมังคุด, ลูกมังคุด
ทองดำ (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองดำ
ทองปลายแขน (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองปลายแขน
ปากตะกร้อ (n.) ripe mango Syn. มะม่วงปากตะกร้อ
ผลมะม่วง (n.) mango See also: mango tree Syn. ต้นมะม่วง
ผลมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ลูกมังคุด
พิมเสน (n.) kind of mango Syn. มะม่วงพิมเสน
ฟ้าลั่น (n.) kind of mango Syn. มะม่วงฟ้าลั่น
ม่วง (n.) mango Syn. มะม่วง
มะม่วง (n.) mango See also: mango tree Syn. ต้นมะม่วง, ผลมะม่วง
มะม่วงทองดำ (n.) a species of mango
มะม่วงทองปลายแขน (n.) a species of mango
มะม่วงปากตะกร้อ (n.) ripe mango
มะม่วงพิมเสน (n.) kind of mango
มะม่วงฟ้าลั่น (n.) kind of mango
มังคุค (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ผลมังคุด, ลูกมังคุด
มังคุด (n.) mangosteen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's very mango. It's very Zulu. It's very Lucy.เขาไม่มีอะไรดีซะหน่อย
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล
Distilled from the urine of sacred cows fed only on mango leaves.สกัดจากฉี่วัว ที่เลี้ยงด้วยใบมะม่วง
Goat cheese salad with ginseng, liver fricasée and mango sorbet.แพะสลัดชีสกับโสม fricaséeตับและเชอร์เบทมะม่วง Eeewh
A mango, banana?อย่างมะม่วง กล้วย อะไรอย่างงั้น?
The mangoes' so sweet,the women so... well,if it isn't the entertainer.มะม่วงก็หวาน ผู้หญิงก็... แหม ไม่ใช่คนบันเทิงเลยนะ
Man, on the grill with Syl's mango and lime salsa.ย่างกินกันซัลซ่ามะม่วงเปรี้ยวของซิลกัน
Oh, the mangoes. Yeah.อ่อ เรื่องมะม่วงนี่เอง ช่าย
That's 'cause they're mangoritas. I invented them myself.นั่นก็เพราะมันคือแมงโกริต้า ผมคิดค้นเองล่ะ
That mango lassi just goes right through you.น้ำมะม่วงปั่นเริ่มทำงานแล้วล่ะ
He's used to having his aunt Deb feed him his mango oatmeal.เขาชินกับการที่น้าเด็บ ป้อนมะม่วงกับข้าวโอ๊ต
There's a lot of mangos and other expensive fruit here.ที่นี่มีมะม่วงเยอะแยะเลย แล้วก็ผลไม้แพงๆพวกนี้อีก

*mango* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芒果汁[máng guǒ zhī, ㄇㄤˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 芒果汁] mango juice
山竹[shān zhú, ㄕㄢ ㄓㄨˊ, 山竹] mangosteen
[shē, ㄕㄜ, 檨] mango
芒果[máng guǒ, ㄇㄤˊ ㄍㄨㄛˇ, 芒果] mango

*mango* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
マンゴー[, mango-] (n) mango
マンゴスチン[, mangosuchin] (n) mangosteen
万劫[ばんごう;まんごう, bangou ; mangou] (n) eternity
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
日満語[にちまんご, nichimango] (n) Manchukuo dialect
芒果(ateji)[マンゴー, mango-] (n) (uk) mango; (P)

*mango* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพวัน ; อัมพวา[n.] (amphawan ; ) EN: mango orchard FR: verger de manguiers [m]
ใบมะม่วง[n. exp.] (bai mamūang) EN: mango leave FR: feuille de manguier [f]
ด้วงบ่าหนาม[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามจุดส้ม[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Spotted Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Common Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามแถบยาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Streaked Mango Borer FR:
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: kind of mango FR:
ฝีมะม่วง[n. exp.] (fī mamūang) EN: bubo ; mango abscess FR:
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
กระบก[n.] (krabok) EN: barking deer's mango ; Irvingia malayana FR: Irvingia malayana
กระท้อน[n.] (krathøn) EN: santol ; wild mangosteen ; Sandoricum koetjape FR: santol [m] ; Sandoricum koetjape
กรุงเทพฯ = กรุงเทพ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok ; Big Mango (inf.) ; City of Angels (inf.) FR: Bangkok
มะม่วง[n.] (mamūang = m) EN: mango FR: mangue [f]
มะม่วงฟ้าลั่น[n. exp.] (mamūang fāl) EN: thundering mango FR:
มะม่วงเขียวเสวย [n. exp.] (mamūang khī) EN: khiao sawoei mango FR:
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green FR:
มะม่วงน้ำดอกไม้ [n. exp.] (mamūang nām) EN: barracuda mango FR:
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[xp] (mamūang–nām) EN: mango with sweet fish sauce FR:
มะม่วงอกร่อง[n. exp.] (mamūang okr) EN: Ok Rong mango FR:
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okr) EN: Mango Forever FR:
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāk) EN: ripe mango FR:
มะม่วงแผ่น[n. exp.] (mamūang pha) EN: mango sheet FR:
มะม่วงแรด[n. exp.] (mamūang raē) EN: Rhino mango FR:
มะม่วงสด [n. exp.] (mamūang sot) EN: fresh mangoes FR: mangue fraîche [f]
มะม่วงทะวาย[n. exp.] (mamūang tha) EN: off-season mango FR: mangue hors saison [f]
มะม่วงมะม่วง[n. exp.] (Mamūang Yai) EN: The Big Mango (Bangkok) FR:
มะมุด[n.] (mamut) EN: horse mango FR:
มังคุด[n.] (mangkhut) EN: mangosteen ; Garcinia mangostana FR: mangoustan [m] ; Garcinia mangostana
มะปริง [n.] (mapring) EN: plum mango FR:
น้ำมะม่วง[n. exp.] (nam mamūang) EN: mango juice FR: jus de mangue [m]
พังพอน[n.] (phangphøn) EN: mongoose FR: mangouste [f]
ทองดำ[n. exp.] (thøng dam) EN: thongdam [species of mango] FR: thongdam [variété de mangue]
ทองปลายแขน[n.] (thøng plāik) EN: [species of mango] FR: [variété de mangue]
ต้นมะม่วง[n. exp.] (ton mamuang) EN: mango tree FR: manguier [m]
ต้นมังคุด[n. exp.] (ton mangkhu) EN: FR: mangoustanier [m]
ยำมะม่วง[n. exp.] (yam mamūang) EN: spicy mango salad FR:
ยำมะม่วงปูม้า[n. exp.] (yam mamūang) EN: horse crab spicy salad with mango FR:

*mango* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mango {f} [cook.]mango
Mangobaum {f} [bot.]mango tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mango*
Back to top