ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*loophole*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loophole, -loophole-

*loophole* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loophole (n.) ช่องบนกำแพงที่ใช้สอดปืนเพื่อยิงข้าศึก See also: รูกำแพง
loophole (n.) ช่องโหว่ในกฎหมาย See also: จุดอ่อน, ข้อบกพร่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
English-Thai: Nontri Dictionary
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, there are no loopholes with the Promise.คืองี้ ไม่มีช่องโหว่หรอกนะ กับคำมั่นสัญญา
We cant access anything about property holdings, but my friend found this loophole for access to clients corporate expenses.เข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินได้เลย แต่ว่าเพื่อนของฉันไปเจอ ช่องโหว่ของการเข้าถึงค่าใช้จ่ายขององค์กรแห่งนี้
By the time he's done finding loopholes and hiding assets, There's nothing left to split.พอเขาหาช่องโหว่พบแล้วเอาทรัพย์สินทั้งหมดซ่อนไว้ ก็ไม่เหลืออะไรให้แบ่งกันแล้ว
And he found a loophole that allows me to access that money your daddy left you should I need it for a medical reason.เค้าสามารถซิกแซกให้ฉัน เข้าบริหารเงินของเธอที่พ่อฝากไว้ได้ ...เอามาเป็นค่ารักษาพยาบาลฉันดีกว่าไหม
Look, every spell has a loophole, but a curse that old...ฟังนะ ทุกคาถามีช่องโหว่ แต่คาถาที่เก่าขนาดนั้น...
It's called a loophole, you moron.มันเรียกว่าช่องโหว่เจ้าพวกโง่
Yeah, well, call them off, or I'll cut my own loophole in your throat.เอาล่ะงั้นยกเลิกซะ หรือจะให้ทำช่องโหว่ให้บนคอแกด้วยมือของฉัน
When you really hate someone the way you hate Annie Kim, or when you feel the way I feel about you, the easy loophole through... the creepiness and danger is to treat them like a child.ฟังนะ เมื่อเธอเกลียดใครมากจริงๆ แบบที่เธอเกลียดแอนนี่ คิม หรือเมื่อเธอรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกกับเธอ
Lawyer finally found a loophole in your prenup?ทนายความในที่สุดก็เจอช่องโหว่เรื่องสัญญาก่อนแต่งของคุณ?
They think they may have found a loophole in my prenup.พวกเขาคิดว่าอาจจะพบวิธีหลีกเลี่ยงวัญญาก่อนการสมรส
Blair just texted me that Cyrus may have found a loophole in her prenup, so she may be released sooner than any of us thought.แบลร์เพิ่งส่งข้อความมาให้ฉัน ว่าไซรัสอาจจะหาวิธีการหนีสัญญาก่อนสมรสของเธอ งั้นเธอก็อาจจะหลุดพ้นเร็วกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้
There's some weird loophole in the law where you don't need the groom.มันต้องมีช่องว่างของกฏหมายหล่ะน่า เมื่อคุณไม่ต้องการเจ้าบ่าว

*loophole* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漏洞[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, 漏洞] hole; loophole; leak
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙, 窟窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt

*loophole* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜け穴;抜穴[ぬけあな, nukeana] (n) loophole
抜け道;抜け路;抜道(io)[ぬけみち, nukemichi] (n) (1) byway; bypath; byroad; secret path; way of escape; (2) loophole; excuse
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
笊法[ざるほう, zaruhou] (n) (uk) law full of loopholes; toothless law
銃眼[じゅうがん, juugan] (n) loophole; eyelet

*loophole* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng h) EN: legal loophole FR:
ช่องโหว่[n.] (chǿng wō) EN: loophole ; gap ; hole FR: brèche [f] ; lacune [f]
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ประตูเลี่ยง[n. exp.] (pratū līeng) EN: loophole FR: faille [f]
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw FR:

*loophole* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guckloch {n}loophole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *loophole*
Back to top