ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jackfruit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jackfruit, -jackfruit-

*jackfruit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jackfruit (n.) ต้นขนุน Syn. jackfruit tree, Artocarpus heterophyllus
jackfruit (n.) ลูกขนุน Syn. jak, jack
jackfruit tree (n.) ต้นขนุน Syn. Artocarpus heterophyllus
English-Thai: HOPE Dictionary
jackfruitn. ต้นทุเรียน,ทุเรียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jackfruitขนุน [TU Subject Heading]

*jackfruit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅蜜[はらみつ;ぱらみつ;パラミツ, haramitsu ; paramitsu ; paramitsu] (n) (1) paaramitaa; entrance into Nirvana; (2) (often パラミツ) jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

*jackfruit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree FR: coeur de jaquier [m] ; coeur de jacquier [m]
ขนุน[n.] (khanun) EN: jackfruit FR: jaque [m] ; jacque [m]
กรัก[n.] (krak) EN: heart-wood of the jackfruit tree (used mostly for dying Buddhist monk's robes) FR: noyau de jaque [m]
เม็ดขนุน[n. exp.] (met khanun) EN: sweet jackfruit seeds ; golden jackfruit seeds ; golden sweet bean: FR:
ต้นขนุน[n. exp.] (ton khanun) EN: jackfruit tree FR: jaquier [m]
ยวงขนุน[n. exp.] (yūang khanu) EN: pulp of the jackfruit ; flesh of the jackfruit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jackfruit*
Back to top