ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jak*, -jak-

jak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jak (n.) ลูกขนุน Syn. jack
Jakarta (n.) กรุงจาการ์ตา See also: เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย Syn. Djakarta, Jacarta
Jakarta (n.) จาการ์ตา See also: เมืองหลวงของอินโดนีเซีย Syn. Djakarta, Jacarta
jake (sl.) คนโง่ (ผู้ชาย) See also: คนงี่เง่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาการ์ตา (n.) Jakarta See also: กรุงจาการ์ตา

jak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国立显忠院[guó lì xiǎn zhōng yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˋ, 国立显忠院 / 國立顯忠院] Korean national memorial cemetery at Dongjak-dong, Seoul

jak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus)
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
カナリア色;金糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD
サファリジャケット[, safarijaketto] (n) safari jacket
ジャカード[, jaka-do] (n) Jacquard (type of loom)
ジャカード織[ジャカードおり, jaka-do ori] (n) jacquard weave
じゃかすか[, jakasuka] (adv,adv-to) with gusto
ジャカルタ[, jakaruta] (n) Jakarta; (P)
ジャグジー;ジャクージ[, jaguji-; jaku-ji] (n) jacuzzi
ジャクソン癲癇[ジャクソンてんかん, jakuson tenkan] (n) (uk) Jacksonian epilepsy
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P)
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
ジャケ写[ジャケしゃ, jake sha] (n) jacket picture (i.e. of a record)
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
ジャック・オ・ランターン;ジャックオランターン[, jakku . o . ranta-n ; jakkuoranta-n] (n) (See ジャックランタン) jack-o'-lantern; jack o'lantern
ジャックナイフ[, jakkunaifu] (n) jack-knife
ジャックポット[, jakkupotto] (n) jackpot
ジャックランタン[, jakkurantan] (n) (See ジャックオランターン) jack-o'-lantern; jack o'lantern
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on
スカイジャッカー[, sukaijakka-] (n) skyjacker; hijacker
スカイジャック[, sukaijakku] (n) skyjack
スペンサージャケット[, supensa-jaketto] (n) spencer jacket; (P)
スモーキングジャケット[, sumo-kingujaketto] (n) smoking jacket
ディナージャケット[, deina-jaketto] (n) dinner jacket
ノーフォークジャケット[, no-fo-kujaketto] (n) Norfolk jacket
ハイジャッカー[, haijakka-] (n) {comp} hijacker
ハイジャック[, haijakku] (n,vs) hijack; highjack; (P)
ハイジャック防止法[ハイジャックぼうしほう, haijakku boushihou] (n) anti-highjack law
バスジャック[, basujakku] (n) bus hijacking (wasei
ピージャケット[, pi-jaketto] (n) pea jacket
ビルジャック[, birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation)
ブラックジャック[, burakkujakku] (n) blackjack
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand)
ユニオンジャック[, yunionjakku] (n) Union Jack
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ジャック[じゃっく, jakku] jack
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack
モジュラージャック[もじゅらーじゃっく, mojura-jakku] modular jack
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc)

jak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาออกจาก (เอา...ออกจาก)[v. exp.] (ao øk jāk () EN: remove from FR: enlever de ; ôter de
ใบจักรเรือ[n. exp.] (bai jak reū) EN: ship propeller FR: hélice de bateau [f]
ดาราจักรแบบกังหัน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: spiral galaxy FR:
ดาราจักรแบบกังหันมีแกน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: barred spiral galaxy FR:
ดาราจักรแบบรี[n. exp.] (dārā jak ba) EN: elliptical galaxy FR: galaxie elliptique [f]
ดาราจักรน้ำวน[n. prop.] (dārā jak Nā) EN: Whirlpool Galaxy FR:
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārā jak th) EN: Milky Way FR: Voie lactée [f]
เดินจากไป[v. exp.] (doēn jāk pa) EN: walk off FR:
โดนออกจากงาน[v. exp.] (dōn øk jāk ) EN: get sacked ; get fired FR:
หายจากความยากจน[v. exp.] (hāi jāk khw) EN: FR: échapper à la pauvreté ; sortir de la pauvreté
จาก[n.] (jāk) EN: coconut sweet rice flour ; kanom jak FR:
แก๊สจากการเผาไหม้[n. exp.] (kaēt jāk kā) EN: combustion gas FR:
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: operating profits FR:
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: capital gain FR:
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) EN: FR: séparation [f] ; divorce [m]
การจากไป[n. exp.] (kān jāk pai) EN: departure ; absence FR: départ [m]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk ) EN: leaving hospital FR: sortie de l'hôpital [f]
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk ) EN: corner kick FR: corner [m] (anglic.)
ก๊าซจากการเผาไหม้[n. exp.] (kāt jāk kān) EN: combustion gas FR:
ขึ้นจากเรือ[v. exp.] (kheun jāk r) EN: go ashore ; disembark FR: débarquer
คลาดจากกัน[v. exp.] (khlāt jāk k) EN: go separate ways FR:
ไกลจากบ้าน[X] (klai jāk bā) EN: a long way from home FR:
กลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (klin jāk th) EN: FR: odeur d'égoût [f]
เกิดจากความบังเอิญ[adj.] (koēt jāk kh) EN: FR: dû au hasard
กระจายจากส่วนกลาง[v. exp.] (krajāi jāk ) EN: decentralize FR:
ล่ำลาจากไป[v. exp.] (lamlā jāk p) EN: FR: faire ses adieux
ลาออกจากงาน[v. exp.] (lā-øk jāk n) EN: quit work FR: démissionner ; quitter son poste
ลาออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lā-øk jāk r) EN: drop out FR: quitter l'école ; arrêter l'école
ลาออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (lā-øk jāk t) EN: resign from one's position FR: démissionner de ses fonctions
ลองจากเตียงนอน[v. exp.] (løng jāk tī) EN: get out of bed FR: sortir du lit
ลุกจากที่นอน[v. exp.] (luk jāk thī) EN: FR: sortir du lit
มาจากต่างประเทศ[adj.] (mā jāk tāng) EN: exotic FR: étranger
นับจากนั้น[X] (nap jāk nan) EN: since then FR: depuis lors
นับจากนั้นมา[X] (nap jāk nan) EN: since then ; from that time on FR: depuis lors
หนีออกจากบ้าน[v. exp.] (nī øk jāk b) EN: run away from home FR: fuir son domicile
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกจากว่า[conj.] (nok jāk wā) EN: except FR: à moins que ; sauf que
ออกจากคุก[v. exp.] (øk jāk khuk) EN: be released from custody FR:
ออกจากงาน[v. exp.] (øk jāk ngān) EN: quit ; leave (one's employment) ; discharge from employment FR: quitter un emploi

jak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jak
Back to top