ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intensely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intensely, -intensely-

*intensely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intensely (adv.) อย่างแรง See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก Syn. greatly, strongly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้าน (adv.) intensely See also: considerably, exceedingly, extremely Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน
ร้อนผะผ่าว (v.) intensely hot See also: be scorching hot
ร้อนผ่าว (v.) intensely hot See also: be scorching hot Syn. ร้อนผะผ่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someone loved it intensely... ..for one day.แกมันบ้า ฉันจะไม่ทนอีกต่อไป จะจากไปแล้ว
You stared at him so intensely, as if to drill a hole in his face.ท่านทำรุนแรงเกินไปแล้ว ถ้าจะเจาะก็ต้องมีรู
He's an inforcer for the 29th St. Kings, East Side gang, intensely violent.เขาอยู่ในแกงค์ ถนนคิงส์สาย 29 ฝั่งตะวันออก มีแนวโน้มพฤติกรรมรุนแรง
He's always been an intensely private figure, dispatching victims silently.คนที่เก็บตัวเงียบอย่างมากมาตลอด แยกชิ้นส่วนเหยื่ออย่างเงียบๆ
The cleaner my body is, the more intensely I feel the V.ช่วยชะล้างภายในร่างกายฉันอย่างดียังกะวีเลยล่ะ
If only there was something I felt that intensely about.ถ้ามันมีบางอย่างที่จะทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆ..
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ
It's intensely personal decision. So much negativity.มันอยู่ที่การตัดสินใจส่วนตัว เพราะมันรู้สึกเลวเกินไป
That's one intensely good-looking... son of a bitch, if you ask me.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะโทรเรียกนาย ที่นี่น่าขนลุกชะมัด
The S.I.N.S. will be following you and Aiden more intensely than ever before...หน่วย S.I.N.S. จะตามล่าหนูและเอเดน อย่างดุเดือดกว่าเดิม...
Everything's heightened, you know, just a little bit more intensely, love more powerfully.ทุกๆสิ่งดูเด่นชัดขึ้น คุณรู้ไหม เพียงแค่เล็กน้อยก็เหมือนมากมาย ความรักมันมีอำนาจมากเหลือเกิน
At first, I said, "no," because at the risk of sounding overly sensitive, I feel intensely bored by Pierce as a subject.ทีแรกก็ผมปฏิเสธ เพราะมันเสี่ยง ที่จะออกมาเซนซิทีฟเกินไป และผมก็รู้สึกเบื่อ กับการให้เพียร์ซเป็นประเด็น

*intensely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful

*intensely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P)
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

*intensely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวปักหัวปำ[adv.] (hūapakhūapa) EN: doggedly ; head over heels ; intensely ; without stop FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
จ้าน[adj.] (jān) EN: very ; extremely ; intensely FR: extrêmement
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
จี๋[adv.] (jī) EN: very ; extremely ; urgently ; intensely FR:
ก่ำ[adv.] (kam) EN: very ; intensely ; deeply FR:
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
ร้อนระอุ[adj.] (røn ra-u) EN: intensely hot ; baking hot FR: bouillant ; torride
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เถือก[adv.] (theūak) EN: all over ; intensely covered ; dazzling FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intensely*
Back to top