ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inability*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inability, -inability-

*inability* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inability (n.) การไร้ความสามารถ See also: การขาดความสามารถ Syn. incapacity, incompetence Ops. ability, capacity
English-Thai: HOPE Dictionary
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
English-Thai: Nontri Dictionary
inability(n) การไร้กำลัง,การไร้ความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inability to conceiveความไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is our plan it remains our plan to climb Mount Sustainability that mountain that is higher than Everest infinitely higher than Everest far more difficult to scale.นี่คือแผนการของเรา นั่นคือการปีนขึ้นสู่ยอดภูเขาแห่งความยั่งยืน ภูเขาที่สูงยิ่งกว่ายอดเอเวอเรสต์
And just total stubborn inability to master a remote.และก็งี่เง่าสุดๆ ในการกดรีโมท
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย
Yes, it's the inability to relate to another human being.ใช่มันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคน
It's the inability to love.มันไม่สามารถที่จะรัก
The inability to love.การไร้ความสามารถที่จะรัก
An inability to relate socially is common in homicidal necrophiles.และด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของศพ เราเชื่อว่าคนร้ายพยายามที่จะ เปลี่ยนเหยื่อให้เป็นคนที่เค้าเคยรัก
"Your inability to boil waterYour inability to boil water
The problem isn't his feelings, it's his inability to express them to the right person.บี ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอทำเหมือนเธอไม่เคยรู้มาก่อน เธอก็รู้ว่าชัค รู้สึกยังไงกับเธอ
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา
Because of this man's inability to be a proper parent,เพราะว่าความไร้ความสามารถ ในการเลี้ยงดูลูก อย่างเหมาะสมของชายคนนี้
I'm a bit upset at my inability to tolerate injustice.บางครั้ง ฉันก็เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถทนได้กับการกระทำไร้สาระ

*inability* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, 无能 / 無能] inability; incapable; powerless
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt

*inability* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability

*inability* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sām) EN: inability to produce proof FR:
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
ความยั่งยืน[n.] (khwām yangy) EN: sustainability ; permanence FR: durabilité [f]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
ความยั่งยืนทางการคลัง[n. exp.] (khwām yangy) EN: fiscal sustainability FR:

*inability* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inability*
Back to top