ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hostile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hostile, -hostile-

*hostile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostile (adj.) ซึ่งเป็นศัตรู See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. antagonistic, opposed, unfriendly Ops. friendly
English-Thai: HOPE Dictionary
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพรินทร์ (n.) hostile king See also: king who is an enemy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
I got right in everyone's hostile face.ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride.
I'm not hostile. I'm annoyed.ฉันไม่ได้ก้าวร้าว ฉันรำคาญ
I was wrong. They're hostile. It's like "War of the Worlds."ผมคิดผิด พวกมันมารุกราน เหมือนเรื่อง "War of the Worlds" เลย
You seem a little hostile today.คุณดูเหมือนต่อต้านนิดหน่อยนะวันนี้
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ
And if things turn really hostile, then...ขอเถอะค่ะ อย่าพูดอีกเลย ราตรีสวัสดิ์
This operation's about to have a hostile takeover.กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์
Intel confirmed. Nine hostiles, three marines.ยืนยันข้อมูล คนร้าย 9 ตัวประกัน 3
We've got six hostiles wearing explosive vests.คนร้าย6คนใส่เสื้อติดระเบิด
One of the hostiles got too close,คนร้ายคนนึงเข้ามาใกล้เกิน

*hostile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 敌对性 / 敵對性] hostile; hostility
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀敌意 / 懷敵意] hostile

*hostile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy

*hostile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อมิตร[adj.] (amit) EN: unfriendly ; inamical ; hostile FR: inamical
การครอบครองปรปักษ์[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: adverse possession ; hostile possession FR:
เป็นปฏิปักษ์[v. exp.] (pen patipak) EN: be the enemy of ; be hostile FR:
เป็นศัตรู[adj.] (pen sattrū) EN: hostile FR: hostile
ไพรินทร์[n.] (phairin) EN: hostile king FR:
พยานปรปักษ์[n. exp.] (phayān pøra) EN: adverse witness ; hostile witness FR: témoin adverse [m]
ปรปักษ์[adj.] (pørapak) EN: adverse ; hostile FR: adverse
อย่างไม่เป็นมิตร[adv.] (yāng mai pe) EN: unfriendly FR: hostilement ; de façon hostile

*hostile* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) {adj} | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hostile*
Back to top