ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hit man*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hit man, -hit man-

*hit man* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit man (n.) ผู้รับจ้างฆ่า (คำสแลง) See also: นักฆ่า Syn. assassin, hired gun, killer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Chinks tell me that the hit man... was kind of the Italian type.พวกเจ๊กบอกฉันว่ามันเป็นนักฆ่า... ที่เป็นอิตาเลี่ยน
He was a hit man, the best in town, but he died this morning.เขาเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในเมือง แต่เขาตายเมื่อเช้านี้
[ Hit Man ] We happy?[Hit Man] เรามีความสุข?
If this Company hit man Wyatt can find me once, it's only a matter of time until he creeps up in the back of my rear view mirror again.ถ้าไวแอต มือปืนของ คอมพานี นี่ หาฉันเจอครั้งนึงแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น จนกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาที่กระจกมองหลังของฉันอีก
Wait... wait, I don't know shit man, I swearเดี๋ยว... เดี๋ยว ผมไม่รู้เรื่อง สาบานได้
Blind Father, this is Hit Man 2 requesting backup.พ่อตาบอด นี่คือฮิตแมน 2 ต้องการกำลังเสริม
Jack Kevorkian came like a hit man in the nightแจ๊ค เควอร์เกี้ยน โผล่มาในยามค่ำคืนเหมือนมือปืนรับจ้าง...
Well, a hit man would draw too much attention.อืม มือปืนดึงดูดความสนใจมากไป
Yeah. They don't write "hit man," right? That's dumb.ใช่ เขาไม่ใช้คำว่านักฆ่าหรอก โง่สิ
Holy shit man, it works, its beeping!บ้าอะไรวะเนี่ย อะไรเสียง "Beep"!
A hit man would just kill Werner.งั๊นมือปืนก็ต้องฆ่าแค่ เวิร์นเนอร์สิ
Did you hire the hit man yourself, or did you let Landale do it?นายจ้างคนไปฆ่าเขาด้วยตัวเอง หรือว่ายอมให้แลนเดลทำล่ะ

*hit man* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒットマン[, hittoman] (n) hit man
殺し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man

*hit man* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิทิต มันตาภรณ์[n. prop.] (Withit Mant) EN: Vithit Muntarbhorn FR: Vithit Muntarbhorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hit man*
Back to top