ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grandma*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grandma, -grandma-

*grandma* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandma (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmama (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmamma (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
English-Thai: HOPE Dictionary
grandma(แกรน'มา) n. ย่า,ยาย, Syn. grandmother
grandmaman. ย่า,ยาย
grandmamman. ย่า,ยาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't know your grandma was Dutch!ไม่ยักรู้ว่ายายนายเป็นดัทช์
I was told only Grandma had survived.ฉันบอกว่ายายเท่า- นั้นที่รอดชีวิตได้
And how, and how... how his grandma got lost.และวิธีการและอย่างไร... วิธีการที่ยายของเขาได้สูญเสีย
This Red Cross telegram here says your grandma is coming.โทรเลขกาชาดนี้กล่าวว่า ยายของคุณกำลังจะมา พรุ่งนี้โดยรถไฟ
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ
You're not my grandma, but you are a grandmother.คุณไม่ใช่ยายของฉัน แต่คุณเป็นคุณยาย
Children, write. Grandma, dictate.เด็กเขียน ยาย dictate
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
They say her royal grandmamma will pay a royal sumเขาพูดกันว่ากรณียกิจของเสด็จย่า จะตอบแทนรางวัลใหญ่
Dress her up and take her to Paree lmagine the reward her dear old grandmamma will payแต่งตัวให้และพาเธอไปปารีส จินตนาการถึงรางวัล ที่เสด็จย่าของเธอจะประทานให้
Dear Grandmamma, wish me luck.ถึงเสด็จย่า อวยพรให้หลานโชคดีด้วย
Hey, Grandma. Somebody left their clothes here.Hey, คุณยาย ใครบางคนที่เหลือเสื้อผ้าของพวกเขาที่นี่

*grandma* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, 姥] grandma (maternal)

*grandma* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma

*grandma* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่แก่[n. exp.] (maē kaē) EN: grandma FR:
แม่ใหญ่[n. exp.] (maē yai) EN: grandmother ; grandma FR:
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother FR: grand-mère maternelle [f] ; mamie [f] (fam.) ; mammy [f] (fam.) ; mémé [f] (fam.) ; mémère [f] (pop.)
ยาย[n.] (yāi) EN: grandma FR: grand-mère ; mémé (inf.) ; vieille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grandma*
Back to top