ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gradually*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gradually, -gradually-

*gradually* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappear gradually (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป
gradually (adv.) อย่างทีละน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gradually varied flowgradually varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อย (aux.) gradually See also: little, hardly, rarely Syn. น้อย, บ้าง
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป (v.) proceed gradually Ops. เร่งรีบ
ค่อยเป็นค่อยไป (v.) proceed gradually Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป Ops. เร่งรีบ
ทีละน้อย (adv.) gradually See also: little at a time, little by little Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละน้อยๆ (adv.) gradually See also: bit by bit Ops. ทีละมาก
ทีละเล็กทีละน้อย (adv.) gradually See also: little at a time, little by little Syn. ทีละน้อย
ทีละเล็กละน้อย (adv.) gradually See also: little by little Syn. ทีละน้อย
ร่อย (v.) get less gradually See also: be almost used up or worn out, be gradually used up, be gradually consumed
ระเลียด (adv.) gradually See also: bit by bit Syn. ทีละน้อยๆ
หมดลง (v.) gradually disappear See also: slowly disintegrate Syn. สิ้นสุด
เดาะ (v.) add gradually Syn. เติม, เหยาะ
เสื่อมสลาย (v.) gradually disappear See also: slowly disintegrate Syn. หมดลง, สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
But if you put it in cold water and heat it up gradually, it'll just sit there and slowly boil to death.แต่ถ้าคุณใส่ไว้ในน้ำเย็น และความร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น และค่อยๆต้มไปสู่​​ความตาย
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้
What you do is you gradually feed it.- สิ่งที่ต้องคำก็คือค่อยๆ เพิ่มไฟ
We'll let her understand it gradually. Maybe do some real estate shopping--ค่อยๆ อธิบายให้เธอเข้าใจ อาจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แถวนั้นไปด้วย
As time goes by, I thought you would gradually forget.เมื่อเวลาผ่านไป พี่คิดว่าเธอจะค่อยๆ ลืมได้
Your brain closes down, gradually you lose words, you lose your memory... which for a writer is pretty much the point.สมองจะหยุดสั่งงาน พูดไม่ได้ ความจำเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักเขียน
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว

*gradually* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, 日趋 / 日趨] gradually; day by day
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, 渐次 / 漸次] gradually; one by one
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, 渐行渐远 / 漸行漸遠] gradually proceed, gradually get further apart
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, 逐次] gradually; one after another; little by little
浸染[jìn rǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄢˇ, 浸染] to be contaminated; to be gradually influenced
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 驯 / 馴] to attain gradually; to tame; Taiwan pr. xun2
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 渐 / 漸] gradual; gradually
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 渐渐 / 漸漸] gradually
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, 逐渐 / 逐漸] gradually
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, 一点一点 / 一點一點] little by little; bit by bit; gradually
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 浸] to immerse; to soak; to steep; gradually
消退[xiāo tuì, ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄟˋ, 消退] to wane; to vanish gradually

*gradually* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
じんわり[, jinwari] (adv) gradually
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
冴え行く[さえゆく, saeyuku] (v5k-s,vi) to clear gradually; to get cold gradually
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P)
次第次第に[しだいしだいに, shidaishidaini] (adv) gradually
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P)
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
漸漸;漸々[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) (obsc) (See 段々,漸次) gradually; by degrees; (2) (obsc) the sight of a tall soaring rock; (3) (obsc) crying; weeping
追々;追追;追い追い[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step

*gradually* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi) EN: improve gradually FR:
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement
ลามเลีย[v.] (lāmlīa) EN: have a gradual effect ; spread gradually FR:
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory FR:
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement
ระเลียด[adv.] (ralīet) EN: gradually FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
เสื่อมสลาย[v. exp.] (seūam salāi) EN: gradually disappear FR:
ทยอย[adv.] (thayøi) EN: one by one ; gradually ; a little at a time FR: graduellement ; un peu à la fois ; petit à petit
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek l) EN: gradually ; little by little FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek t) EN: gradually ; little at a time ; little by little FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; a little at a time ; little by little FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
ทีละหน่อย[adv.] (thīla nǿi) EN: gradually FR:
ทีละน้อย ๆ[adv.] (thīla nøi-n) EN: gradually ; bit by bit FR:
อย่างทีละน้อย[adv.] (yāng thīla ) EN: gradually FR: graduellement

*gradually* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allmählich {adv}gradually

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gradually*
Back to top