ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*faultily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faultily, -faultily-

*faultily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultily (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย Syn. badly, incompletely

*faultily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:

*faultily* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mangelhaft {adv}faultily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *faultily*
Back to top