ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exuberant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exuberant, -exuberant-

*exuberant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exuberant (adj.) ร่าเริง See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
exuberant (adj.) อุดมสมบูรณ์ Syn. abundant, plentiful, profuse
English-Thai: HOPE Dictionary
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
English-Thai: Nontri Dictionary
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shitload of noise complaints from the neighbors. He was an exuberant boy.มีคำร้องเรียนเรื่องเสียงเป็นตั้ง จากเพื่อนบ้าน เขาเป็นเด็กที่มีแรงมาก
[exuberant piano playing][เล่นเปียนโนอย่า คล่องแคล่ว]

*exuberant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
派头十足[pài tóu shí zú, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ ㄕˊ ㄗㄨˊ, 派头十足 / 派頭十足] exuberant manner
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
皇皇[huáng huáng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 皇皇] prosperous; exuberant
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, 旺盛] vigorous; exuberant

*exuberant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンルン気分;るんるん気分[ルンルンきぶん(ルンルン気分);るんるんきぶん(るんるん気分), runrun kibun ( runrun kibun ); runrunkibun ( runrun kibun )] (n) euphoric mood; exuberant mood
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful
蓊鬱;蓊蔚[おううつ, ouutsu] (adj-t,adv-to) (arch) overgrown; exuberant; lush

*exuberant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
เฮฮา[adj.] (hēhā ) EN: boisterous ; exuberant FR:
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exuberant*
Back to top