ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*excitation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excitation, -excitation-

*excitation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excitation (n.) ความตื่นเต้น See also: ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm
excitation (n.) ความตื่นเต้น See also: ความชุลมุนวุ่นวาย Syn. commotion
English-Thai: HOPE Dictionary
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excitationการเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ
The last 4 murders show he's an anger-excitation rapist.จากการฆาตกรรมทั้งสี่ครั้ง แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพวกข่มขืนโดยอารมณ์โกรธ
Tells us he's a violent anger excitation rapist.จะบอกว่าเขามีอารมณ์โกรธง่าย
CONNIE MAYERS DESCRIBED AN ANGER-EXCITATION RAPIST JUST LIKE WILLIAM.ดังนั้นเราต้องมองไปถึงพฤติกรรมเด่น 2 ลักษณะ มีเหตุผล. พวกเค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน.
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น
First excitation state is being maintained.ไม่พบข้อผิดพลาดในระบบ

*excitation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 并激 / 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator)

*excitation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他励[たれい, tarei] (n,adj-no) separate excitation
加振[かしん, kashin] (n) excitation
励弧[れいこ, reiko] (n) excitation
励振[れいしん, reishin] (n,vs) excitation (drive); stimulus
励磁[れいじ, reiji] (n,vs) excitation
励磁損[れいじそん, reijison] (n) excitation loss
励磁電流[れいじでんりゅう, reijidenryuu] (n) excitation current
励起[れいき, reiki] (n,vs) (electrical) excitation
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P)
多光子励起[たこうしれいき, takoushireiki] (n) multiphoton excitation
性的興奮[せいてきこうふん, seitekikoufun] (n) sexual arousal; sexual excitation

*excitation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]

*excitation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerfrequenz {f} [electr.]excitation frequency; exciting frequency
Fremderregung {f}separate excitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *excitation*
Back to top