ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*essentially*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น essentially, -essentially-

*essentially* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
essentially (adv.) โดยพื้นฐาน See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง Syn. intrinsically, substantially
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย
Are you aware that what you've essentially designed here is a human central nervous system?คุณรู้รึเปล่าว่าสิ่งที่คุณ ออกแบบไว้นี่ มันเท่าเทียมกับระบบ ประสาทศูนย์รวมของมนุษย์เลย
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
You know you're essentially manipulating these children."เธอกำลังปั่นหัวเด็ก ๆ นะ"
First in terms of how the corporations from America helped to essentially rebuild Germany and support the early Nazi regime.ในตอนแรก บรรษัทจากอเมริกา ช่วยบูรณะประเทศเยอรมนีขึ้นมาใหม่ และสนับสนุนระบอบนาซีในช่วงต้น ๆ
Keys are essentially numbered Swiss accounts.กุญแจจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขบัญชี
Well, Nigel's essentially a monster.อย่างว่า ไนเจลนะอย่างกับปีศาจ
Wait.So whoever has the chip essentially has a skeleton key to access our nuclear facilities?เท่ากับว่าคนที่ได้ชิพนั่นไป... ก็เหมือนมีกุญแจผี ที่จะควบคุมนิวเคลียร์ของเราได้
My doctor tells me I have something called "vascular dementia"... which is essentially a continuous series of tiny strokes.หมอบอกว่า ฉันเป็นโรคเกี่ยวกับ เส้นเลือด ซึ่งจะนำไปสู่ เส้นเลือดโป่งพอง
I thought, you know, if I was there for you selflessly, that you would see that people are essentially kind at heart.ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่เห็นแก่ตัว จะทำให้นายมองคนด้วยหัวใจ
After all, it was essentially his money that funded Mr. Tillman's escape.ก็น่าอยู่นะ.. เพราะมันเป็นเงินที่ช่วย ทิลแมน Nแหกคุก
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ

*essentially* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, 本质上 / 本質上] essentially; inherent
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, 实质上 / 實質上] virtually; essentially

*essentially* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P)
大同小異[だいどうしょうい, daidoushoui] (adj-na,n,adj-no) essentially the same with only minor differences
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P)
本質的[ほんしつてき, honshitsuteki] (adj-na) essentially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *essentially*
Back to top