ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*economy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น economy, -economy-

*economy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
economy (n.) ความมัธยัสถ์ See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว Syn. retrenchment, thrift
economy (adj.) ที่ราคาถูกกว่า See also: ที่ประหยัดกว่า Syn. cheaper
economy (n.) ระบบ Syn. system
economy (n.) เศรษฐกิจ See also: รายได้
economy class (n.) ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)
mixed economy (n.) ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
political economy (n.) รัฐศาสตร์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง Syn. politics, government science
English-Thai: HOPE Dictionary
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
English-Thai: Nontri Dictionary
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
economy jetนมหนูประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economyความประหยัด,ประหยัด [การแพทย์]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (n.) state of economy
สภาพเศรษฐกิจ (n.) state of economy Syn. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจ (n.) economy Syn. สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ (n.) economy See also: economic affairs
เศรษฐกิจนอกระบบ (n.) black economy See also: shadow economy
เศรษฐกิจนอกระบบ (n.) black economy
เศรษฐกิจพอเพียง (n.) sufficient economy
เศรษฐกิจฟองสบู่ (n.) bubble economy
เศรษฐศาสตร์การเมือง (n.) political economy
เสือ (n.) tiger (e.g. economy)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know better than I, Mr. Di Vita-- the economy, TV, videos.คุณน่าจะรู้ดีกว่าผม, คุณ ดิ วิต้า-- สิ่งที่ประหยัดกว่า, ทีวี, วีดีโอ.
I heard that the New York economy is so bad that the Mafia has laid off five judges.ผมได้ยินมาว่าที่นิวยอร์ค เศรษฐกิจกำลังตกสะเก็ด จนมาเฟียต้องเลิกจ้าง ผู้พิพากษา 5 คน
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้
'The Japanese Economy and the Movement to Direct Investment'.'เศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเคลื่อนย้ายการลงทุน'
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล
This company has been part of California's economy for over 100 years...บรรษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแคลิฟอร์เนีย มากว่า 100 ปี รวมทั้งงานหลายพันตำแหน่ง
It would cost the world's economy hundreds of billions of dollars.โลกจะสูญเสียเงิน หลายแสนล้านดอลล่าร์
... oureconomyis everybit asfragile as the environment.... เศรษฐกิจก็เปราะบางไม่แพ้สิ่งแวดล้อม
This room, this street, this town, this country, this economy, this history, this planet.เมืองนี้ ประเทศนี้ เศรษฐกิจนี้ ประวัติศาสตร์นี้ และโลกนี้
You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.สามารถมีเศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้าได้ และรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ด้วย หากมีการวางแผน - ใช่
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
Of course not. The economy is so down.แน่ล่ะ เศรษฐกิจมันตกต่ำมากนะคุณ

*economy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 经济 / 經濟] economy; economic
经济舱[jīng jì cāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄘㄤ, 经济舱 / 經濟艙] economy class
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 世界经济 / 世界經濟] global economy; world economy
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, 稳定物价 / 穩定物價] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity)
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
泡沫经济[pào mò jīng jì, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 泡沫经济 / 泡沫經濟] bubble economy
商品经济[shāng pǐn jīng jì, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 商品经济 / 商品經濟] commodity economy
经济制度[jīng jì zhì dù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 经济制度 / 經濟制度] economy
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, 繁荣 / 繁榮] prosperous; booming (economy)
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy

*economy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
エコノミー(P);エコノミ[, ekonomi-(P); ekonomi] (n) economy; (P)
エコノミークラス[, ekonomi-kurasu] (n) economy class
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
オールドエコノミー[, o-rudoekonomi-] (n) Old Economy
スケールメリット[, suke-rumeritto] (n) (See 規模効果) economy of scale (wasei
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy
ニューエコノミー[, nyu-ekonomi-] (n) New Economy
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
バブル景気[バブルけいき, baburu keiki] (n) bubble economy (of Japan, 1986-1991)
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P)
均衡経済[きんこうけいざい, kinkoukeizai] (n) balanced economy
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P)
好況[こうきょう, koukyou] (n) prosperous conditions; healthy economy; (P)
定額給付金[ていがくきゅうふきん, teigakukyuufukin] (n) money handout to stimulate the economy (April 2009)
家計[かけい, kakei] (n) household economy; family finances; (P)
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P)
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P)
戦時経済[せんじけいざい, senjikeizai] (n) wartime economy
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P)
規模効果[きぼこうか, kibokouka] (n) (See スケールメリット) economy of scale
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)
鍋底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] (n,adj-no) (See 高度経済成長) rapid growth (e.g. of the economy); advanced maturity

*economy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (bidā haeng ) EN: pioneer of economy FR: le père de l'économie
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class FR: classe économique [f]
ดิจิตอลอีโคโนมี = ดิจิตอล อีโคโนมี[n. exp.] (dijitǿn īkh) EN: digital economy FR: économie numérique [f]
อีโคโนมี[n.] (īkhōnōmī) EN: economy FR: économie [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การประหยัด[n.] (kān prayat) EN: saving ; economy FR: économie [f] ; épargne [f] (fig.)
ข่าวเศรษฐกิจ[n. exp.] (khāo sēttha) EN: economic news ; economy news FR: nouvelles économiques [fpl]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām øn-aē) EN: sluggishness of the economy FR:
ความประหยัด[n.] (khwām praya) EN: saving ; economy FR: économie [f]
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[org.] (Krasūang Di) EN: Ministry of Digital Economy and Society (MDES) FR:
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (naēokhit sē) EN: sufficiency economy concept FR:
ภาวะเศรษฐกิจฟองบู่[n. exp.] (phāwa sētth) EN: economic bubble ; bubble economy FR: bulle économique [f]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān c) EN: economy class passengers FR: passagers de classe économique [mpl]
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (pratyā sētt) EN: sufficiency economy philosophy FR:
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม[n. exp.] (rabop sētth) EN: mixed economy FR: économie mixte [f]
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด[n. exp.] (rabop sētth) EN: market economy FR: économie de marché [f]
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน[n. exp.] (rabop sētth) EN: planned economy FR: économie planifiée [f]
สภาพเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāp sētt) EN: economy's health FR: santé de l'économie [f]
สภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāwa sēt) EN: economic situation ; economy FR:
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathānakān ) EN: state of economy ; economic situation FR: situation économique [f]
เศรษฐกิจ[n.] (sētthakit) EN: economy ; economic affairs FR: économie [f] ; affaires économiques [fpl]
เศรษฐกิจแบบค้าขาย[n. exp.] (sētthakit b) EN: trade economy FR:
เศรษฐกิจแบบใหม่[n. exp.] (sētthakit b) EN: New Economy FR: nouvelle économie [f]
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit b) EN: mixed economy FR: économie mixte [f]
เศรษฐกิจแบบปิด[n. exp.] (sētthakit b) EN: closed economy FR:
เศรษฐกิจแบบเปิด[n. exp.] (sētthakit b) EN: open economy FR:
เศรษฐกิจแบบเสรี[n. exp.] (sētthakit b) EN: laissez-faire economy FR:
เศรษฐกิจแบบตลาด[n. exp.] (sētthakit b) EN: market economy FR: économie de marché [f]
เศรษฐกิจฟองสบู่[n. exp.] (sētthakit f) EN: bubble economy FR:
เศรษฐกิจแห่งความเร็ว[n. exp.] (sētthakit h) EN: economy of speed ; digital economy FR:
เศรษฐกิจไฮโดรเจน[n. exp.] (sētthakit h) EN: hydrogen economy FR:
เศรษฐกิจการเมือง[n. exp.] (sētthakit k) EN: political economy FR: économie politique [f]
เศรษฐกิจแข็งแกร่ง[n. exp.] (sētthakit k) EN: robust economy FR: économie robuste [f]
เศรษฐกิจโลก[n. exp.] (sētthakit l) EN: world economy ; global economy FR: économie mondiale [f]
เศรษฐกิจมืด[n. exp.] (sētthakit m) EN: shadow economy ; underground economy FR:
เศรษฐกิจในสังคม[n. exp.] (sētthakit n) EN: social economy FR: économie sociale [f]
เศรษฐกิจนอกระบบ[n. exp.] (sētthakit n) EN: black economy ; shadow economy FR: économie parallèle [f]
เศรษฐกิจภายในประเทศ[n. exp.] (sētthakit p) EN: domestic economy FR:
เศรษฐกิจผสม[n. exp.] (sētthakit p) EN: mixed economy FR:

*economy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krankend; marode {adj} (Wirtschaft)ailing (economy)
Schattenwirtschaft {f}black economy; hidden economy
Touristenklasse {f}; Economyklasse
New Economy {f} [econ.]New Economy
Volkswirtschaft {f}political economy; national economy
Wirtschaftsförderung {f}promotion of the economy
Sparmaßnahme {f}economy measure
Wirtschaftsleute {f}economy people; economic people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *economy*
Back to top