ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dramatically*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dramatically, -dramatically-

*dramatically* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dramatically (adv.) เป็นอย่างละคร
melodramatically (adv.) อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างๆ นาๆ (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ยืดยาว
ยืดยาว (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ต่างๆ นาๆ
เป็นคุ้งเป็นแคว (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Sylvia, as you announced so melodramatically to the world...ชื่อนี้ที่คุณประกาศก้องให้โลกรู้
Soil evaporation increases dramatically with higher temperatures.การระเหยของน้ำในดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
Old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก
A young girl trapped down a hole on a city building site was dramatically rescued today.เด็กหญิงคนหนึ่งพลาดตกลงไปในหลุมที่กำลังก่อสร้าง และได้รับการช่วยเหลือวันนี้
THE FIRST M.O. IN THE FIRST SHOOTING DIFFERS DRAMATICALLY FROM THE OTHER TWO.กลางวันแสกๆ รถผ่านไปผ่านมา อาจมีพยานเป็นสิบเห็นกับตา
"... B%R willbe dramaticallyrepositioned at the summit of the global marketplace.""BR จะผงาดขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของตลาดการค้าทั่วโลกอีกครั้ง
Time of death from time of abduction Varies dramatically in each case.บ้างรอด 12 ชั่วโมง บ้าง 24 ชั่วโมงก่อนถูกฆ่า
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940
If he doesn't want to dramatically meet as family, let's solve this problem!ถ้าเขาไม่ต้องการสร้างเรื่องเหลวไหลกับฉัน ฉันจะทำให้เขาเสียใจ
One of us gets in the chair, spins around and dramatically confronts him.ให้คนหนึ่งนั่งเก้าอี้ หมุนกลับมาเผชิญหน้าเขา
To keep you out of Virgil's reach, he's cast you into an alternate reality, a universe similar to ours in most respects yet dramatically different in others.เพื่อให้พวกนาย รอดพ้นจากเงื้อมมือของเวอร์จิล เขาส่งพวกนาย มายังอีกมิติหนึ่ง มิติที่ใกล้เคียงกับ มิติของเรามากที่สุดในแง่ของบุคคล

*dramatically* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat

*dramatically* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (penkhungpen) EN: dramatically ; vividly ; interminably FR:
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:
อย่างใหญ่หลวง[adv.] (yāng yailūa) EN: dramatically FR:

*dramatically* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dramatisch {adv}dramatically
melodramatisch {adv}melodramatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dramatically*
Back to top