ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dewdrop*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dewdrop, -dewdrop-

*dewdrop* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dewdrop (n.) หยดน้ำค้าง Syn. drop, droplet
English-Thai: HOPE Dictionary
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miss Dewdrop. I think I'm just going to go home.คุณหยดน้ำค้างครับ ผมว่าผมจะกลับบ้านละ
Miss Dewdrop. You're so cool.คุณหยดน้ำค้าง คุณเจ๋งมากเลย
"Pearly Dewdrops' Drop."ชื่อเพลง Pearly Dewdrops' Drop
A dewdrop is the momentary triumph of condensation over evaporation.ของการรวมตัวกว่าการระเหย และในขณะที่มันกินเวลา,
To explore the far-flung realms of this dewdrop, we're gonna need a ship.ของลดลงน้ำค้างนี้ เรากำลังจะต้องเรือ หนึ่งที่มีเครื่องยนต์คู่
That's a single-celled paramecium, one of a multitude of skilled hunter-warriors that roam the dewdrop.นั่นคือ พารัมอิเสิยม เซลล์เดียว, หนึ่งในความหลากหลาย ของที่มีทักษะล่านักรบ ที่เดินเตร่ ลดลงน้ำค้าง
Contained within a dewdrop.ที่มีอยู่ภายใน ลดลงน้ำค้าง
How fleeting is the life of a dewdrop.วิธีหายวับไปคือชีวิตของ ลดลงน้ำค้าง

*dewdrop* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
居候蜘蛛[いそうろうぐも;イソウロウグモ, isourougumo ; isourougumo] (n) (uk) dewdrop spider (any spider of genus Argyrodes)
玉露[ぎょくろ, gyokuro] (n) (1) (See 煎茶) high-quality green tea; (2) (orig. meaning) jewel-like dewdrop
露滴[ろてき, roteki] (n) dewdrop

*dewdrop* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tautropfen {m}dewdrop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dewdrop*
Back to top