ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*desperation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น desperation, -desperation-

*desperation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desperation (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความหมดหวัง Syn. despondency, gloomy Ops. hopefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness
English-Thai: Nontri Dictionary
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้
It smacks of desperation all the things you aren't.It smacks of desperation all the things you aren't.
This is desperation, Michael. You're grabbing at straws.เธอแค่สิ้นหวัง ไมเคิล เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เธอไขว่คว้า เธอแค่ไม่ยอมรับเท่านั้น
In my desperation, I decided to give you one last chance.ในความสิ้นหวัง ผมตัดสินใจให้โอกาสสุดท้ายคุณ
But desperation causes desperate acts.แต่คนจนตรอกจะดิ้นรนทุกวิถีทาง
Reeks of desperation.It's a deal breaker.Trust me.อบอวลไปด้วยความสิ้นหวัง ข้อตกลงของคนที่เลิกกัน เชื่อผม
The desperation in your voice. - You hear it?ความสิ้นหวังในเสียงของแก
Hazel, I can hear your desperation from the other room.ฮาเซล ฉันได้ยินเธอนะ บ่นเรื่องความสิ้นหวังจากห้องอื่น
And in their desperation, they turned to a man they didn't fully understand.เมื่อมันจนตรอกถึงที่สุด พวกมันก็ไปหาคนที่ไม่เข้าใจ
In times of desperation, people will believe what they want to believe.ในเวลาแห่งความสิ้นหวัง คนจะเชื่อ สิ่งที่อยากเชื่อ
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย

*desperation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下

*desperation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死に物狂い[しにものぐるい, shinimonogurui] (exp,n,adj-no) desperation; struggle to the death
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation
自暴自棄[じぼうじき, jiboujiki] (adj-na,n,adj-no) desperation; despair; self-abandonment
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P)
自棄っぱち[やけっぱち, yakeppachi] (n) (1) (uk) (See やけ) desperation; (adj-na,adj-no) (2) desperate
自棄のやん八[やけのやんぱち, yakenoyanpachi] (n) (sense of) desperation
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration
自棄糞;焼糞[やけくそ, yakekuso] (adj-na,n) (See 自暴自棄) desperation
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation
苦し紛れ[くるしまぎれ, kurushimagire] (adj-na,n) in desperation
苦肉[くにく, kuniku] (n) desperation measure
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *desperation*
Back to top