ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*demonstrative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น demonstrative, -demonstrative-

*demonstrative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstrative (n.) คำบ่งชี้ See also: คำสรรพนามที่ระบุว่าคน สัตว์ สิ่งของนั้นๆ แตกต่างจากสิ่งอื่น Syn. determiner
demonstrative (adj.) แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย
demonstratively (adv.) อย่างเฉพาะจงใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"If being demonstrative and warm is difficult," ถ้าการแสดงความรักและความอบอุ่นนั้นยาก"
Demonstrative person, but i care about you deeply,น่าเอาแบบอย่างเท่าไร แต่ฉันห่วงความรู้สึกของเธอ

*demonstrative* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指示代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 指示代词 / 指示代詞] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc)

*demonstrative* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns
指示代名詞[しじだいめいし, shijidaimeishi] (n) {ling} (e.g. それ, これ, あれ, etc.) demonstrative pronoun
指示詞[しじし, shijishi] (n) {ling} demonstrative
指示語[しじご, shijigo] (n) {ling} demonstrative

*demonstrative* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิยม[adj.] (niyama) EN: demonstrative FR:
นิยมสรรพนาม[n. exp.] (niyom sapph) EN: demonstrative pronoun FR: pronom démonstratif [m]

*demonstrative* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
demonstrativ {adj}demonstrative
Betontheit {f}demonstrativeness
unaufdringlich {adv}undemonstratively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *demonstrative*
Back to top