ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*decrepit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decrepit, -decrepit-

*decrepit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decrepit (adj.) แก่ตัวลง See also: เสื่อมลง, ชราภาพ Syn. poor condition
decrepitude (n.) การเสื่อมสภาพ See also: การหมดสภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
decrepit(ดิเครพ'พิท) adj. อ่อนกำลังด้วยวัยชรา,ชรา,แก่ตัว,เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, Syn. feeble
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
English-Thai: Nontri Dictionary
decrepit(adj) หมดกำลังวังชา,อ่อนเปลี้ย,เสื่อม,ไม่มีแรง,ชรา
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decrepitผู้ชรา, ผู้ทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decrepitateแตกเปรี๊ยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has your mind become as decrepit as your face, Empusa?เจ้านี่หน้าแก่ไม่พอ สติยังเลอะเลือนอีก, เอมพูซ่า?
You told me I would be a decrepit old matron by the time we met again, so why...ท่านบอกว่าเมื่อเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งข้าจะเป็น หญิงกลางคนที่หมดเรี่ยวแรงแล้ว
And he's just as old and decrepit as I imagined.และเขาน่ะแค่ แก่ไปแล้วก็อ่อนแอ อย่างที่ฉันจินตนาการไว้เลย
And you, you old decrepit bastard, oughta show them every hospitality.แล้วนายต้องทำตัวเป็นพ่อบ้านที่ดี ที่ต้อนรับพวกเขา
You've been a pawn in our decrepit marriage for far too long, and I owe you an apology.ลูกเหมือนเป็นเบี้ยในชีวิตคู่ ของพ่อแม่มานานเกินไป และพ่อติดค้างคำขอโทษแก่ลูก
But really, this alien's design was decrepit and, let's face it, antique.แต่จริงๆการออกแบบของคนต่างด้าว นี้คือเสื่อม และปล่อยให้หน้ามันโบราณ
Walk with me. And you never will look back at this decrepit world.ไปกับผมและคุณจะไม่ต้องมอง กลับมายังโลกที่เสื่อมถอย
For the hungry, aging, decrepit, the forgotten generation that made this country great!ที่จะสงสารคนที่กำลังหิวโหย คนที่แก่ชราอ่อนร้าที่ถูกลืม ผู้เคยทำให้ประเทศนี้ยิ่งใหญ่
It'll be good for you, you are decrepit.มันดีกับพวกเธอมากนะ, เธอดูหมดแรงไปเยอะเลย
You led me to believe he was decrepit.เธอพยายามทำให้ฉันเข้าใจว่าเขาแก่ลงมาก
I suppose I've won a rearguard action or two in my war against decrepitude.ั–ฮ—ะฐlf thะต bะพะพk ั–ั• mั–ั•ั•ั–ng. ฮ™t'ั• ัะพmั€lะตtะตly gะตttั–ng mะต.
What happens when the nonexistent bumps against the decrepit?เกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่ไม่มีตัวตน เผชิญกับความชรา

*decrepit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危房[wēi fáng, ㄨㄟ ㄈㄤˊ, 危房] decrepit house
龙锺[lóng zhōng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 龙锺 / 龍鍾] decrepit; senile
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age

*decrepit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
老いさらばえる[おいさらばえる, oisarabaeru] (v1,vi) to become decrepit and ugly with age
老いぼれる;老い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile
老朽[ろうきゅう, roukyuu] (n,vs,adj-no) superannuated; decrepitude; (P)

*decrepit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
การเสื่อมสภาพ[n. exp.] (kān seūam s) EN: deterioration ; decrepitude FR:
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile FR: décrépit ; blet
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *decrepit*
Back to top