ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cut in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cut in, -cut in-

*cut in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut in (phrv.) ขัดจังหวะ
cut in (phrv.) ติดเครื่อง
cut in (phrv.) ปาดออก See also: ตัดออก
cut in (phrv.) เพิ่มเข้าไปโดยตัดและผูก
cut in (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. break in, burst in
cut in (phrv.) ตัดหน้า Syn. cut ahead of
cut in (phrv.) ยอมให้ร่วมกิจกรรม (เล่นไพ่, ธุรกิจฯลฯ) (คำไม่เป็นทางการ)
cut in (phrv.) ตัดแบ่งเป็นส่วนๆ
cut in front (phrv.) แซงหน้า
cut into (phrv.) ตัดแบ่งเป็นส่วนๆ Syn. divide into, separate into
cut into (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. break into
cut into (phrv.) ตัดค่าใช้จ่ายลง See also: ลดค่าใช้จ่ายลง Syn. break into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลึ่งบ้อง (v.) cut in See also: interrupt, be saucy Syn. ทะลึ่ง, พูดโพล่ง, พูดสอด
ทะลุกลางปล้อง (v.) cut in See also: interrupt, be saucy Syn. ทะลึ่ง, ทะลึ่งบ้อง, พูดโพล่ง, พูดสอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can die slowly, cut into a thousand pieces.ขอให้นายตายอย่างช้าๆ ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆ
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป
If you were to take a knife and cut into that politician's heart, you'd have a hard time finding a kernel of truth.ถ้าหลานเกือบจะเอามีออกมา ผ่าหัวใจไอ้นักการเมืองนั่น, หลานจะพบว่า ลำบากมาก ที่จะหาแก่นแท้ของความจริง
Hear that? He's trying to make ends meet... for his cut in welfare.ฟังนะ มันกำลังพยายามหาเงินเพิ่ม...
We all get cut in halfเราไม่ได้บอกใครเลยนะ
First, do not have eye contact, do not cut into her conversations.ข้อแรก ห้ามสบตา ห้ามขัดบทสนทนา
There's a square cut in the side of your boat, bro.ช่องสี่เหลื่ยมนั่น อยู่ข้างเรือนายเองนะ
With a gallery full of women he murdered and cut into pieces.กับรูปผู้หญิงที่เขาหันเป็นชิ้นๆ
All murdered... cut into pieces.ทุกคนถูกฆ่า หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
Did they cut into our action?พวกมันตัดกิจการเราไปแล้วใช่มั้ย?
As soon as the pathologist Cut into the lungs,We saw the threadworms.As soon as the pathologist cut into the lungs, we saw the threadworms.
You are doing fine... but if these ingredients are cut in this way, they won't be fit for use in the dishes.ดูเหมือนเธอทำได้ดีนะ แต่ถ้าเธอหั่นแบบนี้ มันจะไม่ค่อยสวยนะ

*cut in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, 榫眼] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon)
剪成[jiǎn chéng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ, 剪成] cut into

*cut in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
両分[りょうぶん, ryoubun] (n,vs) bisect; cut in two
切り入る[きりいる, kiriiru] (v5r,vt) to cut into; to raid
切り割る[きりわる, kiriwaru] (v5r,vt) to cut in two
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
切り紙[きりかみ;きりがみ, kirikami ; kirigami] (n) cut paper; paper cut in half; paper scrap; the art of cutting paper (in contrast to origami)
切り込む;斬り込む[きりこむ, kirikomu] (v5m,vi) (1) to cut into; to cut up; (2) to raid; to attack
切れ込む[きれこむ, kirekomu] (v5m,vi) to cut into
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)
口を挟む;口をはさむ[くちをはさむ, kuchiwohasamu] (exp,v5m) to cut into (a conversation); to interject
回り込む[まわりこむ, mawarikomu] (v5m) to go round and cut in; to take a roundabout path
地紙[じがみ, jigami] (n) (1) paper for fans or parasols (cut in a fan shape); (2) ground paper; backing paper
櫃まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes)
角切り[かくぎり, kakugiri] (n) cut into cubes
餅餤;餅腅(oK)[へいだん;へいたん;べいだん, heidan ; heitan ; beidan] (n) type of pastry of the Heian period made of duck or goose eggs mixed with vegetables boiled and wrapped in mochi which is then cut into squares

*cut in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søn) EN: cut in two FR: couper en deux
ฝาน[v.] (fān) EN: slice ; cut into pieces FR: couper ; trancher
หั่นครึ่ง[v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves FR: couper en deux
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
ลัดคิว[v. exp.] (lat khiu) EN: cut in ; queue-jump FR:
หมัดสอยดาว[n. exp.] (mat søi dāo) EN: uppercut in the chin FR:
ปาดหน้า[v. exp.] (pāt nā) EN: cut in front ; drive one's car to cut across someone else's car FR: couper la route ; faire une queue de poisson
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผ่าสี่[v. exp.] (phā sī) EN: cut into quarters FR: couper en quatre
แซงคิว[v. exp.] (saēng khiū) EN: jump the queue ; cut into the line FR:
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ตัดคิว[v. exp.] (tat khiū) EN: jump a line ; cut in FR:
ตัดหน้า[v.] (tatnā) EN: cut in front (of) ; pass in front ; cut s.o. out ; edge s.o. out ; get the jump on s.o. FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cut in*
Back to top