ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crackup*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crackup, -crackup-

*crackup* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackup (n.) การล้มเหลวของสภาพจิตใจ Syn. breakdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crackup*
Back to top