ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cordiality*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cordiality, -cordiality-

*cordiality* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cordiality (n.) ความอบอุ่นเป็นกันเอง Syn. friendly feeling, warm
English-Thai: HOPE Dictionary
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู

*cordiality* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality

*cordiality* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P)

*cordiality* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cordiality*
Back to top