ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*copse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น copse, -copse-

*copse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copse (n.) พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น Syn. brush, brushwood, coppice
English-Thai: HOPE Dictionary
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Copse, flat-out in a Formula 1 car, I'm doing 47... Chapel's a long right, followed by a gentle left onto the Hangar Straight this is uncanny.โคปส์ ทางตรงของรถสูตรหนึ่ง ผมวิ่งอยู่ที่ 47 และสไลด์อยู่

*copse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P)
雑木林[ぞうきばやし(P);ぞうぼくりん, zoukibayashi (P); zoubokurin] (n) grove of mixed trees; copse; (P)

*copse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *copse*
Back to top