ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coppice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coppice*, -coppice-

coppice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coppice (n.) พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น Syn. brush, brushwood, copse
English-Thai: HOPE Dictionary
coppice(คอพ'พิสฺ) n. ละเมาะ., See also: coppiced adj. เป็นละเมาะ, Syn. copwood.

coppice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矮林[ǎi lín, ㄞˇ ㄌㄧㄣˊ, 矮林] coppice; brushwood

coppice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเมาะ[n.] (lamǿ) EN: grove ; thicket ; coppice FR: bosquet [m] ; bocage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coppice
Back to top