ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contradiction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contradiction, -contradiction-

*contradiction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contradiction (n.) ความแตกต่าง Syn. difference
contradiction in terms (idm.) คำพูดต้องห้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is a contradiction and it is exactly the sort of thing you need to learn.มันเป็นเป็นความขัดแย้งกัน และเป็นเรื่องที่.. นายต้องเรียนรู้
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
And, yes, I'm aware of the contradiction embodied in that sentence. Is it?ฟังดูขัดกันยังไงก็ไม่รู้เนอะ แค่พยายามให้มันเป็นประโยค ใครน่ะ
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
And your very confident sexual display is, you know, a total contradiction of the fear and insecurity.แต่ว่าการแสดงแบบมั่นใจสุดๆของคุณแบบนั้น มันออกจะตรงกันข้ามกันเลยกับความกลัวและความไม่มั่นคง
You have a chance to become the most noble contradiction in history.เจ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนสูงศักดิ์ ซึ่ง แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.และผมเองนั้น.. ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า.. วันนี้ พวกที่เรียกตัวเองว่า "ลูกผู้ชาย"...
Even with all of the financial and inteectual contradictions, I.รวมทั้งเรื่องเงิน ที่เราทะเลาะกัน
That kind of contradiction should completely confuse a schizophrenic.นั่นเหมือนเป็นความแตกต่าง คนที่เป็นจิตเภทจะรู้สึกสับสนตลอดเวลา

*contradiction* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归谬法[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, 归谬法 / 歸謬法] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, 矛盾] contradictory; contradiction

*contradiction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二律背反[にりつはいはん, niritsuhaihan] (n) antinomy; self-contradiction
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.)
撞着[どうちゃく, douchaku] (n,vs) contradiction
撞着矛盾[どうちゃくむじゅん, douchakumujun] (n,vs) self-contradiction
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic)
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n,vs) self-contradiction
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n,vs,adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance

*contradiction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōy) EN: without contradiction FR:
การหักล้าง[n.] (kān haklāng) EN: contradiction FR:
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by contradiction FR:
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อขัดแย้งในตัว[n. exp.] (khø khatyaē) EN: self-contradiction FR:
คอนทราดิคชัน[n.] (khønthrādik) EN: contradiction FR: contradiction [f]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
ความขัดแย้งในตัวเอง[n. exp.] (khwām khaty) EN: self-contradiction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contradiction*
Back to top