ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comprehension*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comprehension, -comprehension-

*comprehension* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprehension (n.) ความเข้าใจ Syn. understanding, perception
English-Thai: HOPE Dictionary
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensionความเข้าใจ,ความเข้าใจภาษา,การเข้าใจ,การทำความเข้าใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you have the slightest comprehension of what you're doing?รู้บ้างมั้ยว่ากำลังจะเจอกับอะไร
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ
They have no comprehension skills.พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย
You guys seem to have a listening comprehension problem.พวกคุณดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการรับฟังนะ
Certainly, he has no comprehension of what an automatic gearbox should do.เขาไม่รู้จักเลยว่า เกียร์ออโตแมติกควรทำอะไร
His reading comprehension suggests above-average intelligence, but his writing is inferior.บ่งชี้ว่าเขาฉลาดกว่าคนทั่วไป แต่การเขียนเขาด้อยกว่ามาก
His own writings are not as profound, and despite his reading comprehension, we don't believed he's had an extended education.การเขียนของเขาไม่ได้ลึกซึ้งมากนัก ซึ่งต่างจากความเข้่าใจ ในการอ่่านของเขา ดราๆม่คิดว่าเขาจะมี การศึกษาที่สูง
Advanced comprehension, growth rate. -Are you ready?มีความเข้าใจขั้นสูง อัตราการเติบโตสูงมาก
I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time.ผมคิดว่า เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการขยาย... ด้านความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อม... ที่อยู่เหนือคำอธิบายและความเข้าใจในเวลานี้
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ
It's totally beyond my comprehension.มันก็เกินความเข้าใจของฉันอย่างมาก
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้

*comprehension* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 理解] to comprehend; understanding; comprehension; to understand
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, 不懂] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 听力理解 / 聽力理解] listening comprehension
阅读理解[yuè dú lǐ jiě, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 阅读理解 / 閱讀理解] reading comprehension

*comprehension* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P)
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
体得[たいとく, taitoku] (n,vs) mastery; knack; realization; realisation; experience; comprehension; (P)
先知[せんち, senchi] (n,vs) foresight; speedy comprehension
内包[ないほう, naihou] (n,vs,vt) (1) connotation; comprehension; intension; (2) inclusion; containment within; (P)
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P)
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P)
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P)
悟了[ごりょう, goryou] (n,vs) complete comprehension
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp
相槌(P);相づち;相鎚[あいづち, aiduchi] (n) {ling} sounds given during a conversation to indicate comprehension; back-channeling; (P)
解語[かいご, kaigo] (n) comprehension (of a word)
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)

*comprehension* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเข้าใจ[n.] (kān khaojai) EN: FR: compréhension [f]
การเรียนรู้[n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām hench) EN: right understanding FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ[n.] (khwām khaoj) EN: understanding ; comprehension ; perception FR: compréhension [f]
ความเข้าใจร่วมกัน[n. exp.] (khwām khaoj) EN: mutual understanding FR: compréhension mutuelle [f]
ความไม่เข้าใจ [n. exp.] (khwām mai k) EN: FR: incompréhension [f]
ความไม่เข้าใจกัน[n. exp.] (khwām mai k) EN: gap FR: incompréhension [f]
ความรู้ความเข้าใจ [n. exp.] (khwāmrū khw) EN: understanding FR: compréhension [f]
ปฏิเวธ[n.] (patiwēt) EN: penetration ; comprehension ; realization ; insight ; understanding FR:

*comprehension* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbegreiflichkeit {f}incomprehension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comprehension*
Back to top