ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*commonalty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commonalty, -commonalty-

*commonalty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonalty (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, common people, commoner
English-Thai: HOPE Dictionary
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality

*commonalty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレブス[, purebusu] (n) (See パトリキ) plebs (ancient Roman commonalty) (lat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *commonalty*
Back to top