ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*coastal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coastal, -coastal-

*coastal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coastal (adj.) ที่ใกล้ชายฝั่ง Syn. seaside, beachfront
English-Thai: Nontri Dictionary
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
waters, coastalน่านน้ำชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง
Lives in the warm waters of coastal reefsอาศัยในน้ำอุ่น ตามโขดหิน
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ
It's venom from a coastal taipan.ใช่ ฉันเจอร่องรอยของ DMSO ที่ปกเสื้อ และปลายข้อมือ
Now, we will block the Persian coastal assault by rebuilding the great Phocian Wall.สืบจากนี้ เราก็จะบีบให้ พวกมันเข้าสู่ช่องเขา ที่เรียกว่าประตูร้อนรุ่ม
On all coastal roads-ตลอดแนวถนนเลียบหาดนี่
70% of the world's population lives on coastal plains.70%ของประชากรโลก, อาศัยอยู่บนที่ราบลุ่มชายฝั่ง
International Whaling Commission is essentially killing coastal small-type whaling communities like Taiji.ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เวลาผมเห็นโลมามองมาที่ผม สายตาที่มองตามมา
Tonight at 8 p.m., in a coastal town, the heir of the Shinhwa Group, Goo Jun Pyo, was the victim of an assault and has sent shock throughout.ข่าวด่วน เมื่อคืนนี้ เวลา 2 ทุ่ม ที่เมืองทางชายฝั่ง, ทายาทของชินฮวากรุ๊ป .. กูจุนพโย ...เป็นเหยื่อผู้เคราะร้ายและ...
Rumor was that they were made up of a group of 13th-century vigilante assassins defending coastal towns from attacks.. เป็นข่าวลือ ที่พวกเขาสร้างขึ้น of a group of 13th-century vigilante assassins
Two were going to San Diego Coastal University, one was going to San Diego Tech.อีกคนเรียนที่ เทคนิค ซาน ดิเอโก้ คนร้ายมีรูปแบบที่แน่นอน บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมด
She got into San Diego Coastal first.เธอสอบเข้าได้ที่ ซาน ดิเอโก้ เป็นคนแรก

*coastal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿岸] coastal area; littoral or riparian
沿岸地区[yán àn dì qū, ㄧㄢˊ ㄢˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿岸地区 / 沿岸地區] coastal area
沿海地区[yán hǎi dì qū, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿海地区 / 沿海地區] coastland; coastal areas
海岸[hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ, 海岸] coastal; seacoast
海疆[hǎi jiāng, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄤ, 海疆] coastal border region
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, 海蚀 / 海蝕] coastal erosion; marine abrasion
海防[hǎi fáng, ㄏㄞˇ ㄈㄤˊ, 海防] coastal defense
海隅[hǎi yú, ㄏㄞˇ ㄩˊ, 海隅] coastal area
濒海[bīn hǎi, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ, 濒海 / 瀕海] coastal; bordering the sea
沿海[yán hǎi, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 沿海] coastal

*coastal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沿岸漁業[えんがんぎょぎょう, engangyogyou] (n) coastal fishing
沿海[えんかい, enkai] (n,adj-no) coast; shore; inshore; coastal waters; (P)
浦回;浦廻;浦曲[うらみ;うらわ;うらま(浦曲)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations
海岸地形[かいがんちけい, kaiganchikei] (n) coastal land form
海岸平野[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain
海岸段丘[かいがんだんきゅう, kaigandankyuu] (n) coastal terrace
海岸気候[かいがんきこう, kaigankikou] (n) coastal climate; littoral climate
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P)
海防[かいぼう, kaibou] (n) coastal defense; coastal defence
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters
臨海[りんかい, rinkai] (n,adj-no) coastal; seaside; oceanfront; maritime; (P)
近海[きんかい, kinkai] (n,adj-no) coastal waters; adjacent seas; (P)

*coastal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝั่งทะเล[n. exp.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside ; coast FR: littoral [m] ; rivage [m] ; côte [f] ; zone côtière [f]
การกัดเซาะชายฝั่ง[n. exp.] (kān kat sǿ ) EN: coastal erosion FR: érosion côtière [f] ; érosion du littoral [m]
เขตชายฝั่ง[n. exp.] (khēt chāifa) EN: coastal zone ; littoral zone FR: zone côtière [f] ; zone littorale [f]
เขตชายฝั่งทะเล[n. exp.] (khēt chāifa) EN: coastal zone FR:
กุ้งแดง[n. exp.] (kung daēng) EN: Red Shrimp ; Deep-water Shrimp ; Deepwater Shrimp ; Coastal Mud Shrimp FR:
กุ้งส้ม[n.] (kung som) EN: Red Shrimp ; Coastal Mud Shrimp FR:
แมงดาจาน[n.] (maēngdājān) EN: giant king crab ; coastal horseshoe crab FR:
แนวชายฝั่งทะเล[X] (naēo chāifa) EN: coastal FR:

*coastal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küstenerdhacker {m} [ornith.]Coastal Miner
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing)
Küstengewässer {n}coastal waters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *coastal*
Back to top