ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beachfront

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beachfront*, -beachfront-

beachfront ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beachfront (adj.) ที่ใกล้ชายฝั่ง Syn. seaside

beachfront ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海浜公園[かいひんこうえん, kaihinkouen] (n) beachfront park; park by the sea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beachfront
Back to top