ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*circlet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น circlet, -circlet-

*circlet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circlet (n.) วงกลมวงเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
circlet(เซอ'คลิท) n. วงกลเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circlet, Simpleตะขอโอบฟัน [การแพทย์]

*circlet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サークレット[, sa-kuretto] (n) circlet

*circlet* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ring {m}circlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *circlet*
Back to top