ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chaplain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chaplain, -chaplain-

*chaplain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaplain (n.) อนุศาสนาจารย์ See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ Syn. clergyman
English-Thai: HOPE Dictionary
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaplainsอนุศาสนาจารย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You a chaplain, sir?ท่านเป็นอนุศาสนาจารย์เหรอครับ
I've been talking to the chaplain, and they'd like me to decide on who I should, uh, have at the, uh...พ่อพึ่งได้คุยกับบาทหลวง ท่านให้พ่อตัดสินใจ ว่าจะทำอะไร อยากจะ... เอ่อ
You know, department's chaplain's got a good ear.รู้มั้ย แผนกของกองทัพหูดีนะ
It's Captain Sanders and Chaplain Davis.กัปตัน แซนเดอร์ส และ กัปตัน เดวิด
There's a chaplain here. Let's just do it now.ที่นี่มีบาทหลวงด้วย แต่งกันเดี๋ยวนี้เลยนะ
Well, Elise left her seat on the foundation board to the chaplain of the soldiers' home.เอลลิสยกเก้าอี้เธอ ในบอรด์ของมูลนิธิ ให้กับอนุศาสนาจารย์ ของบ้านทหาร
You'll have time to check their placement before the chaplain arrives, about an hour before the service.เะฮพอจะมีเวลาเช็คความเรียบร้อยมั๊ย ก่อนที่บาทหลวงจะกลับมา อีกประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนการบริการ
You want a different chaplain, different flowers?คุณต้องการบาทหลวงคนอื่นหรือว่าดอกไม้ชนิดอื่นเหรอ
Chaplain Rabbi Benjamin Mendelsson.You gotta take everything off.
Chaplain at Attica said Pastor Randy had been down the habit road himself, so he'd help me.บาทหลวงที่แอททิกากล่าวว่า หลวงพ่อแรนดี้ ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมตน เขาจึงช่วยฉัน
Chaplain Griffin, do you know anybody who may have wanted to do her harm or had a grudge against her?คุณพ่อ Griffin คุณจะรู้ว่าใครที่อาจจะอยากที่จะทำอันตรายเธอ หรือมีความเสียใจกับเธอ?
Chaplain this, flowers that.บาทหลวงคนนี้ \ ดอกไม้อันนั้น

*chaplain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector

*chaplain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャプレン[, chapuren] (n) chaplain
教戒師;教誨師[きょうかいし, kyoukaishi] (n) chaplain (e.g. of a prison)
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
軍僧[ぐんそう, gunsou] (n) chaplain

*chaplain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุศาสนาจารย์ [n.] (anusātsanāj) EN: chaplain  FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chaplain*
Back to top