ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*carpenter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carpenter, -carpenter-

*carpenter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carpenter (n.) ช่างไม้ Syn. woodworker
carpenter (vt.) ทำงานช่างไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
carpenter(n) ช่างไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carpentersช่างไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงฉาก (n.) carpenter´s steel square See also: angle brace
ช่างไม้ (n.) carpenter See also: cabinet-maker, woodworker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก
Find the carpenter. Get him to sound the ship.- สั่งให้ช่างไม้ตรวจให้ทั่วเรือ
Boss, the carpenters are ready.เจ้านายครับ ช่างไม้มาแล้ว
I'm a carpenter. I won't fallฉันเป็นช่างไม้นะ ไม่ตกลงไปหรอก
You haven't heard the Carpenters like this. Just listen.เธอไม่เคยได้ยินคาร์เพนเตอร์อย่างนี้ ฟังดูก่อนเถอะ
Whether you're a farmer, or a carpenter, or a guitar player, or whatever it is.ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนา ช่างไม้ หรือมือกีตาร์ หรือเป็นอะไรก็ตาม
Let's get back to the lab and try to figure out what took Liza Carpenter's life before it takes his.กลับไปที่แล็บกันเถอะและพยายามหกว่าอะไรที่คร่าชีวิตของลิซ่า คาร์เพนเทอร์ก่อนที่มันจะเอาชีวิตเขาไปด้วย
Dante Gunther and Liza Carpenter have to be connected somehow.แดน กันเธอร์ กับ ลิซ่า คาร์เพนเทอร์ จะต้องเชื่อมโยงกันด้วยอะไรสักอย่าง
The mold I pulled from Liza Carpenter's sandal came back as Stakybotrus.ราที่ฉันได้จากรองเท้าแตะของลิซ่า คาร์เพนเทอร์มันคือ Stachybotrys (ราชนิดหนึ่ง)
That was painted on Liza Carpenter's forehead.นั่นมันรูปที่เพ้นท์บนหน้าของลิซ่า คาร์เพนเทอร์นี่
Liza Carpenter, Dante Gunther...Liza Carpenter, Dante Gunther...

*carpenter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
丁字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, 丁字尺] T-square; set square (carpenter's tool)
卯榫[mǎo sǔn, ㄇㄠˇ ㄙㄨㄣˇ, 卯榫] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint)
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, 榫] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint)
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 作马 / 作馬] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse
木匠[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 木匠] carpenter
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter

*carpenter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
カーペンター[, ka-penta-] (n) carpenter
円鉋[まるがんな, maruganna] (n) round carpenter's plane
宮大工[みやだいく, miyadaiku] (n) carpenter specializing in temple, shine, etc. construction
差し金;差金;指矩;指金[さしがね, sashigane] (n) (1) carpenter's square; (2) (差し金, 差金, 指金 only) instigation; suggestion
曲がり尺;曲り尺;曲がり金;曲り金[まがりがね;まがりじゃく(曲がり尺;曲り尺), magarigane ; magarijaku ( magari shaku ; magari shaku )] (n) (1) (See 曲尺) carpenter's square; (2) common Japanese foot
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm)
木工[もっこう, mokkou] (n) woodworking; woodworker; carpenter; (P)
木工師[もっこうし, mokkoushi] (n) woodworker; carpenter
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
熊蟻[くまあり;クマアリ, kumaari ; kumaari] (n) (obsc) (uk) (See 黒大蟻) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 矩尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard
矩差;矩差し[かねざし, kanezashi] (n) (obsc) (See 曲尺) carpenter's square
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes
黒大蟻[くろおおあり;クロオオアリ, kuroooari ; kuroooari] (n) (uk) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter

*carpenter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
กันลง[n.] (kanlong) EN: carpenter bee FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: carpenter bee FR:
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū) EN: carpenter's tool FR: outil de menuisier [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat) EN: carpenter's level FR: niveau à bulle [m] ; niveau à bulle d'air [m] ; niveau [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine FR: rabot [m] ; guillaume [m]
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: carpenter bee ; Xylocopa FR: bourdon [m] ; Xylocopa
มอธเจาะไม้ส้มเล็ก[n. exp.] (møt jǿ māi ) EN: Small Teak carpenter Moth FR:
ภมร[n.] (phamøn) EN: bee ; carpenter bee FR: abeille [f]
พัฒกี[n.] (phatthakī) EN: carpenter FR:
ภู่[n.] (phū) EN: carpenter bee FR: bourdon [m]
ถบดี[n.] (thabødi) EN: carpenter FR:
วัฒกี[n.] (watthakī) EN: carpenter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *carpenter*
Back to top