ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*briefcase*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น briefcase, -briefcase-

*briefcase* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
briefcase (n.) กระเป๋าหิ้ว See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
English-Thai: Nontri Dictionary
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าเอกสาร (n.) briefcase See also: portfolio
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Politovsky's briefcase contained bigraphical material on your Donald Brown, Director of the fbi.ในกระเป๋าโพลิโทฟสกี้ มีกล่าวถึงโดนัล บราวน์ หัวหน้าเอฟบีไอของคุณ
We have the exact same briefcase. Soap.(บรรยาย) ผมมาอยู่ กับไทเลอร์ได้ไง--
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ
Yeah, yeah, yeah. They're in my briefcase, hang on.ครับ ครับ อยู่ในกระเป๋าเอกสาร เดี๋ยวนะ
The briefcase I picked up in Rome, the one you took from me, contains the location of the Rabbit's Foot.นั่นบอกบุคลิกแก ว่าคนที่ทำแบบนั้น ไม่สมควรได้รับความปราณี -ถ้าแกทำเธอเจ็บ, ฉันสาบาน...
According to the plans from Davian's briefcase, it's in a laboratory on the 56th floor of the Hengshan Lu Building.มัสเกรฟ เล่าให้ฟังเรื่องจูเลีย เรามาช่วย
There's a briefcase that I'd like to recommend.ยังมีกระเป๋าเอกสารที่ฉันอยากจะแนะนำ
Send along the briefcase. Something not too boring, though.เอากระเป๋า อะไรก็ได้ ที่ดูไม่น่าเบื่อมาด้วย
Mason, you forgot your briefcase, honey.เมสัน คุณลืมกระเป๋า ที่รัก
Okay, inside the briefcase, is a medisyringe, multi-dose injector.โอเค. ข้างในกระเป๋า จะมีเข็มฉีดยา อยู่2หลอด
There is a folder in that briefcase on the conference table.มีแฟ้มในกระเป๋านั่น บนโต๊ะประชุม
Oh, it's in my briefcase if you wanna check it.มันอยู่ที่ในกระเป๋าของผม ถ้าคุณอยากตรวจดู

*briefcase* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーフケース[, buri-fuke-su] (n) briefcase
ブリーフケースコンピュータ[, buri-fuke-sukonpyu-ta] (n) {comp} briefcase computer
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case
折り鞄[おりかばん, orikaban] (n) briefcase; portfolio
書類カバン;書類かばん;書類鞄[しょるいカバン(書類カバン);しょるいかばん(書類かばん;書類鞄), shorui kaban ( shorui kaban ); shoruikaban ( shorui kaban ; shorui kaban )] (n) briefcase; attaché case
[かばん, kaban] (n) bag; satchel; briefcase; basket; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer

*briefcase* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekka) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; carrier bag ; briefcase ; satchel FR: sac à main [m]
กระเป๋าใส่เอกสาร[n. exp.] (krapao sai ) EN: portfolio ; briefcase FR: portfolio [m] ; porte-documents [m]
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

*briefcase* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}brief case; briefcase
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *briefcase*
Back to top