ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*billboard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น billboard, -billboard-

*billboard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billboard (n.) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา Syn. hoarding
billboard (vt.) ประกาศหรือโฆษณา
English-Thai: HOPE Dictionary
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย.
And we became walking billboards to pay for our college tuition.เราก็เลยกลายเป็นป้ายโฆษณาเดินได้ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย
The Giant Billboard In Times Square.ป้ายบิลบอร์ดยักษ์ที่ไทม์สแควร์
The Giant Billboard Belongs To "Hot Flash."ป้ายบิลบอร์ดยักษ์เป็นของ"ฮอตแฟลช"
And we need to take this world back from the humans, not placate them with billboards and PR campaigns while they destroy it.และเราต้องการโลกนี้คืนจากมนุษญ์ ไม่ใช่ที่ๆพวกมนุษย์จะประชาสัมพันธ์ใดๆ ขณะที่พวกมันทำลาย
And maybe BNL has two Billboard awards to your zero.และบางที BNL อาจมี 2 บิลบอร์ด อวอร์ดส์ ขณะที่คุณมี 0
The man was so into you, he painted a billboard of the two of you kissing.เธอเป็นเอามากกับผู้ชาย เขาทำป้ายโฆษณาของเธอสองคนจูบกัล
You may recall some of his songs being featured on the Billboard charts.เธอน่าจะจำบางเพลงของเขาได้นะ ที่ร้องร่วมกับคนอื่นในบิลบอร์ดชาร์ตน่ะ
Since when does FBI cover billboard vandalism?FBIยุ่งเรื่องทำลายป้ายโฆษณาด้วยหรือ
Whether it's going to be printed on a flyer or used for a billboard, it's none of our business.ใครจะไปสนใจถ้าเขาทำแผ่นพับหรือป้ายโฆษณา
Considering you got your face up on buses and billboards all over town,ก็ในเมื่อมีรูปคุณเต็มไปหมด ไม่ว่าจะป้ายรถบัสหรือบิลบอร์ด
You know, I could imagine your picture on billboards and... the side of a bus.ฉันนึกภาพว่า เห็นรูปเธอบนบิลบอร์ด ติดตามข้างรถบัส

*billboard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice

*billboard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビルボード[, birubo-do] (n) billboard; (P)
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P)
広告塔[こうこくとう, koukokutou] (n) billboard; advertising sign
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
立て看板[たてかんばん, tatekanban] (n) billboard

*billboard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label FR: étiqueter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *billboard*
Back to top