ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoarding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoarding*, -hoarding-

hoarding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoarding (n.) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2 (n.) แผ่นไม้ปิดประกาศ See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ Syn. billboard
English-Thai: HOPE Dictionary
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย
For all we know, she's hoarding kilos of it under her bed.ทั้งหมดที่เรารู้ เธอเก็บมันไว้เป็นกิโลซ่อนไว้ใต้เตียง
So, what, they're hoarding it?งั้น , อะไร , พวกเขากำลังกักตุนมันหรือ?
Add to that the fact he was hoarding water and food, involved in several confrontations,บอกความจริงที่เขาต้องสะสมมันไว้ อาหารและน้ำ รวมถึงการเผชิญหน้าหลายๆแบบ
He was hoarding bodies, innocent victims.เขาเอาร่างเหยื่อที่บริสุทธิ์ ไปกองสุ่มทิ้งเอาไว้
Apparently, he's been hoarding stuff for about four years.เห็นได้ชัดว่าเขาได้สะสมข้าวของ มา่ร่วม 4 ปีแล้ว
We caught him hoarding it.เราจับได้ว่าเขากักตุนสาย
You're hoarding gear, not sides of beef.สำหรับเก็บรักษาเครื่องมือพวกนี้ ไม่ใช่เนื้อวัวหรอกเหรอ
He's hoarding books on hoarding.เขาเก็บไว้ซะลับจริงๆแหะ
Now all we have to do is solve for x. I remember somebody saying that hoarding could be a symptom.ผมจำได้ว่ามีคนเคยบอกว่า การเก็บสะสมอาจเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
Max, stop hoarding your feelings.แมกซ์ หยุดเก็บ ความรู้สึกได้แล้ว

hoarding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
强迫性储物症[qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨˇ ˋ ㄓㄥˋ, 强迫性储物症 / 強迫性儲物症] compulsive hoarding

hoarding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n,vs) stocking up on; hoarding
退蔵[たいぞう, taizou] (n,vs) hoarding
死蔵[しぞう, shizou] (n,vs) hoarding; storing away
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoarding
Back to top