ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beauteous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beauteous, -beauteous-

*beauteous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauteous (adj.) ที่สวยงาม See also: น่ามอง Syn. beautiful Ops. ugly
English-Thai: HOPE Dictionary
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
English-Thai: Nontri Dictionary
beauteous(adj) สวยงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, and for the piece de resistance, the true heart and soul of our family home, my ever-beauteous better half, Victoria.และเพื่อเห็นแก่การต้อนรับ จิตใจและจิตวิญญาณ ในบ้านของครอบครัวเรา ภรรยาที่สวยที่สุดของผม วิคทอเรีย

*beauteous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งามละไม[adj.] (ngāmlamai) EN: beauteous ; comely ; sweet-looking FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เพราพริ้ง[adj.] (phraophring) EN: pretty ; beautiful ; gorgeous ; beauteous FR:
พริ้งเพรา[adj.] (phringphrao) EN: pretty ; beautiful ; gorgeous ; beauteous FR:
รำไพ[adj.] (ramphai) EN: beauteous ; beautiful FR:
สะคราญ[adj.] (sakhrān) EN: gorgeous ; beauteous ; beautiful ; pretty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beauteous*
Back to top