ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*autarchy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น autarchy, -autarchy-

*autarchy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autarchy (n.) อัตตาธิปไตย Syn. autocracy, absolute monarchy
English-Thai: HOPE Dictionary
autarchy(ออ' ทะคี) n. เอกาธิปไตย, รัฐบาลที่ปกครองแบบเอกาธิปไตย. -autarchic (al) adj. -autarchist n., Syn. absolute sovereignty)
English-Thai: Nontri Dictionary
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autarchyเอกาธิปไตย [ดู monocracy] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมบูรณาธิปไตย (n.) autarchy

*autarchy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自给自足[zì jǐ zì zú, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗˋ ㄗㄨˊ, 自给自足 / 自給自足] self-sufficiency; autarchy

*autarchy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウタルキー[, autaruki-] (n) autarchy (ger

*autarchy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมบูรณาธิปไตย[n.] (sombūranāth) EN: autarchy FR: autarcie [f]

*autarchy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinherrschaft {f}autarchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *autarchy*
Back to top