ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แบ่งปัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แบ่งปัน, -แบ่งปัน-

*แบ่งปัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งปัน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
parceling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apportion among (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
carve up (phrv.) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
divvy up (phrv.) แบ่งปัน See also: เเบ่ง
give another person a piece of the cake (idm.) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
live under the same roof as (idm.) แบ่งปันบ้านหรือที่พักกับคนอื่น
maldistribution (n.) การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
ration out (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งส่วน
share among (phrv.) แบ่งปันในกลุ่มของ See also: แบ่งกันท่ามกลาง Syn. divide among
share between (phrv.) แบ่งปันระหว่าง Syn. divide between
slice of the cake (idm.) การแบ่งปันบางสิ่ง
whack up (phrv.) แบ่งปัน (มักเป็นเงิน) (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบ่งเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ
Oh, good. Well, please, share a little something with us, huh?ดี งั้นแสดงออกมาให้เราได้แบ่งปันความรู้สึกนั้นด้วย ได้มั๊ย?
Well, I'm pretty sure the Dixie chicks would want you to spread your love...ผมว่าดิ๊กซี่ชิคส์คงอยากให้คุณ แบ่งปันความรัก - เท่าที่จะทำได้ที่ฮัคคาบี้ส์
And I'm glad to share it with so many people I love... and a few people I've never met before.แล้วก็ดีใจมากๆ ที่ได้แบ่งปันกับทุกๆ คนที่นี่ หลายๆ คนที่ฉันรัก และอีกหลายๆ คนที่ฉันยังไม่เคยพบจนวันนี้
Lonely Virgin, share your secrets She's on!*หญิงพรหมจารีโดดเดี่ยว แบ่งปันความลับสู่คุณ เธอออนไลน์แล้ว*
We pray together, work together and if the good Lord smiles kindly on our endeavour we share the wealth together.ร่วมสวดมนต์ ร่วมทำงาน และหากพระเจ้าทรงเมตตา เราจะร่วมแบ่งปัน ความมั่งคั่งด้วยกัน
A man gave his coat to a stranger in need... a woman shared her food with those just passing by... a teenager reunited a dog with its worried owner.ผู้ชายส่งเสื้อโค้ทให้คนแปลกหน้า ผู้หญิงแบ่งปันอาหารให้กับคนที่ไม่รู้จักกัน วัยรุ่นตามหาสุนัขให้ เจ้าของที่กำลังเป็นห่วง
We"re all doing the same thing, attempting to share something with another human being.พวกเราทุกคนต่างก็ทำในสิ่งเดียวกัน พยายามแบ่งปันบางสิ่ง กับมนุษย์คนอื่นๆ
But I lived in a house filled with girls for nine years, and I know that there's nothing better than just being with your sisters... sharing, talking all night, painting each other's bodies... baking penis cookies, playing with monkeys...แต่ฉันอยู่ในบ้านที่มีแต่สาวๆมาเก้าปี และฉันก็รู้ว่า ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเป็นพี่สาวให้กับพวกเธอ.. ค่อยแบ่งปันซึ่งกันและกัน, เม้าท์กันตลอดคืน เพ้นท์รูปบนเรือนร่างให้กัน..
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ
♪ sharing all the world ♪# แบ่งปัน โลกนี้ด้วยกัน #
~~ I want to share ~~# # ฉันอยากแบ่งปัน #
Well, she also says that in your weirdo alternate shared life experience thing that Brennan was pregnant.เธอกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต นั่นคือแบรนเนนท้อง
And far beyond what I'm able to share withomeone...แล้วถ้ามันนานเกินไป ผมสามารถแบ่งปันกับใครบางคน... ..
The only reason I'm sharing the same air as you is because you said you've got relevant information.เหตุผลเดียวที่ผมเข้ามา แบ่งปันอากาศหายใจ กับทางคุณก็คือ เพราะคุณบอกว่าจะมีข้อมูล ที่แสนจะเชื่อมโยง กับเรื่องนั้น
Now, the key to this total, shared perception --ตอนนี้ กุญแจของการ แบ่งปันความเข้าใจ --
Duncan's family hope you all share in the comfort of knowing their beloved David is back home.ครอบครัวดันแคนหวังว่า พวกเราทุกคนจะได้ร่วมแบ่งปัน ความรู้สึก ให้บิ๊กเดฟอันเป็นที่รัก ได้เดินทางกลับคืนสู่บ้านเก่า
For every ounce of material a black hole absorbed into its core, it would radiate away an equivalent amount of energy from its event horizon.แต่เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ ระหว่างใจกลางของหลุมดำและ ขอบฟ้าเหตุการณ์ของตน ทั้งสองกระบวนการไม่ สามารถแบ่งปันข้อมูลใด ๆ
You see instead of sharing the suns gift, this woman, Mother Gothel, hoarded its healing power and used it to keep herself young for hundreds of years.คุณเห็นแทน แบ่งปันของขวัญโหย่ง ผู้หญิงคนนี้แม่ Gothel เก็บสะสมมันเป็นพลังเยียวยา และใช้มันเพื่อให้ตัวเอง หนุ่มนับร้อยปี
See, America?ดูซะ อเมริกา แล้วแบ่งปันวีดีโอนี้ที่ Facebook ของคุณ
I'm just passing through town and I wanted to stop and share because I partied last night.ผมพึ่งจะผ่านเข้าเมืองมา และผมอยากจะหยุดและแบ่งปัน เพราะผมมีปาร์ตี้เมื่อคืนที่ผ่านมา
I'd just lie there quietly. Ohh! It's nice of you to share with us, Ray.ผมก็แค่นอนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆ คุณช่างดีจริงๆที่มาร่วมแบ่งปันกับเรา เรย์
So Ray and Syd did meet after sharing similar backgrounds in alcohol support.งั้นเรย์และซิดก็เจอกัน หลังจากที่แบ่งปันปูมหลังที่คล้ายกัน ในกลุ่มเลิกเหล้า
The Polish government is so grateful that we're sharing these photos with them that they've offered you a ride to the airport.รัฐบาลโปแลนซ์ซึ้งใจมาก ที่เราได้แบ่งปันรูปพวกนี้ให้เขาด้วย เขาเสนอรถไปส่งคุณไปที่สนามบิน
I mean, kids use these sites to vent, all right, share secrets, talk trash to each other.ผมหมายถึง เด็กใช้ เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อระบาย, ใช่แล้ว แบ่งปันความลับ พูดคุยซึ่งกันและกัน
It's just something that's always been inside of me, and I really want to share it with you because I love you so much.สิ่งนี้มันอยู่ในตัวของหนูมาตลอด และหนูก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกนี้กับย่า เพราะหนูรักย่ามากนะคะ
I'm sure they can spare you for a few minutes, so come talk to me, or I will start singing Ethel Merman at the top of my lungs.ฉันเชื่อว่าพวกเค้าสามารถ แบ่งปันมันให้คุณได้ชั่วขณะ มาคุยกับฉันก่อน งั้น ฉันเริ่มร้องเพลงEthel Merman
Why should I celebrate? Celebrate with Cherry. I have to go.ทำไมคุณต้องมาแบ่งปันความสุขกับฉันด้วยค่ะ \ ไปร่วมแบ่งปันกับคุณเชอร์รี่ซิค่ะ ฉันต้องไปแล้ว
Yes, well, I've since realized how important sharing is to the family dynamic.ใช่ แต่แม่เพิ่งรู้ว่าการแบ่งปันสำคัญขนาดไหน ต่อครอบครัว แวน เดอร์ วูดส์เซ่น
♪ Share my life ♪# แบ่งปันชีวิตกับฉัน #
I am furious with you... for not sharing your good fortune and omnipotence.ฉันหัวเสียกับเธอ... ที่ไม่แบ่งปันความ โชคดีและการมีอำนาจ
It warms my heart how you two share everything... already.มันทำให้ข้าตื้นตันใจ การที่เจ้าสองคนแบ่งปันทุกอย่าง... รวมกัน
Attempt to leave the city, and share a cross beside your friend.ความพยายามที่จะออกจากเมือง และแบ่งปันข้าม ข้างเพื่อนของคุณ
I offered you the opportunity to share in the greatest advancement in the history of our race, and the small-mindedness of your religion has literally kept you in the dark!ฉันเสนอโอกาสให้ เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของชนชาติเรา
If you were tell a stranger that your mother slept with a terrorist, and then that stranger decided to share that information, what do you think would happen to the family's reputation?ถ้าหนูบอกคนแปลกหน้าว่า แม่ของหนูนอนกับผู้ก่อการร้าย แล้วคนแปลกหน้านั่นตัดสินใจ ที่จะแบ่งปันข้อมูล หนูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับชื่อเสียงของครอบครัว?
I think the hardest part for me was not having someone to share the little stuff with.ฉันว่าส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉัน คือการไม่มีคนมาร่วมแบ่งปัน เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ด้วย
Michael and Lydia Davis will be sharing our little stretch of beach.ไมเคิลและลิเดีย เดวิส จะมาร่วมแบ่งปัน ชายหาดกับเรา
They share our belief, our anger.พวกนั้น จะแบ่งปัน ความเชื่อ ความโกรธ ของเรา
Human beings are hard-wired with the impulses to share our ideas... and the desire to know we've been heard.ตัวมนุษย์เองก็สามารถเป็นสื่อได้ ด้วยแรงกระตุ้น ที่จะแบ่งปันแนวความคิด และความปรารถนาที่จะรับรู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แบ่งปัน*
Back to top