ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ราศีพฤศจิก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ราศีพฤศจิก, -ราศีพฤศจิก-

*ราศีพฤศจิก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีพฤศจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพิจิก, พิจิก
ราศีพฤศจิก (n.) Scorpio
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Scorpio (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง) Syn. scorpius
scorpius (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ราศีพฤศจิก*
Back to top