ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scorpius

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scorpius*, -scorpius-

scorpius ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scorpius (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง)

scorpius ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天蝎座[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, 天蝎座 / 天蠍座] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac)

scorpius ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มดาวแมงป่อง[n. prop.] (klum dāo Ma) EN: Scorpius FR: constellation du Scorpion [f] ; Le Scorpion
กลุ่มดาวพิจิก[n. prop.] (klum dāo Ph) EN: Scorpius FR: constellation du Scorpion [f] ; Le Scorpion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scorpius
Back to top