ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ราวๆ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ราวๆ, -ราวๆ-

*ราวๆ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราวๆ (adv.) around See also: about, approximately Syn. ประมาณ, ราว
เป็นคราวๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. เป็นครั้งๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know how many sharks. Maybe 1,000.ผมไม่รู้ว่ามีฉลามกี่ตัว คงราวๆ หนึ่งพัน
I don't know how many men, they averaged six an hour.ไม่รู้ว่าทหารกี่คน เเต่คงราวๆ ชม.ละ 6 คน
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
If we follow the tracks all the way into Harlow, it'll be about 20 miles.หากเราเดินไปตามรางตลอดทาง ถึงฮาร์โลว ก็ราวๆ 20 ไมล์
Ah, that is around 8 million wons 8 million wons?โอ้, ก็ประมาณราวๆ 8 ล้านวอน 8 ล้านวอนเลยทีเดียว?
The super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
From about 5:30 p.m. till about 1 1 or so last night, I was banging that pretty little wife of yours, okay?ตั้งแต่ 5 โมงครึ่งถึงราวๆ 5 ทุ่มเมื่อคืน ฉันเล่นจ้ำจี้กับเมียคนสวยคนนาย โอเคมั้ย นี่ไง...
Sounds kinky, looks like a fog bank about 1 0 miles out and it's moving straight towards us.แบบไหนล่ะ มันดูเหมือนกลุ่มหมอก ราวๆ 10 ไมล์ห่างจากฝั่ง และกำลังมุ่งหน้าตรงดิ่งมาหาเรา
Yeah, that's right, about a mile up the road.เออ ถูก ราวๆ ไมล์ 1 เลยไปที่ถนน มีอีกหลายรายก่อนหน้านั้น
What we do is, we build a pipeline to Port Hueneme or Santa Paula it's about a 100 miles... and we do a deal with union Oil.เราจะวางท่อไปถึง ปอร์ท ไวนีมีหรือซานตา พอลล่า คงราวๆ100 ไมล์ และเราจะทำสัญญา กับยูเนียน ออยล์
Feels like bathwater. It's got to be 90 degrees.รู้สึกเหมือนน้ำสำหรับอาบน้ำเลยนะ มันจะต้องราวๆ 90 องศาแน่เลย
I had a bedroom that was about seven by seven feet, really small.ผมเคยมีห้องนอน ขนาดราวๆ เจ็ดคูณเจ็ดฟุต นั่นเล็กมากเลย
So, um, I'll probably bring him back sunday around 6:00 or so.งั้น อืม ผมจะพาลูกกลับมาวันอาทิตย์ราวๆ 6 โมงนะ
Based on the liver temp, I put her death between 1:00 and 4:00 a. m.ตรวจอุณหภูมิจากตับ ฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตราวๆตี 1 ถึง ตี 4
Tall, thin, mid-30s, carried a sword of some kind, a rapier, I think.สูง ผอม อายุราวๆ35 น่าจะถือดาบหรือกะบี่
I'm still on Route 236, but I had to stop approximately seven miles before the weigh station.ผมยังอยู่บนถนนสาย 236 แต่ผมต้องจอดอยู่ราวๆ 7 ไมล์ ก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนัก
No, not in those words, but I mean, it's pretty clear.ไม่ใช่พูดแบบนี้หรอก แต่ความหมายก็ราวๆ นี้
Caucasian. Mid-30s, I'm guessing.-เพศหญิง คอเคเซียน อายุราวๆ 30 กลางๆ
Well, once upon a time, there was a young man... probably around 10 or 11, who got it in his head that he wanted to take his father fishing.กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มี เด็กชายคนหนึ่ง อายุราวๆ 10 หรือ 11 บางคนบอกเขาว่า
King Kazma, kill that monster! number of accounts on OZ, 412 million!จากทั้งหมดของ OZ ก็ราวๆ 412 ล้านแอคเค้าท์
Wear on his mandibular teeth puts his age at about 30 to 35.ฟันตรงขากรรไกรล่าง อายุของเขาคงราวๆ 30-35 ปี
I'd estimate the porosity at approximately 25%.ผมกะว่ามีลักษณะเป็นรูพรุน ราวๆ 25%
We brought Mr. Leader here around 6:00 last night.เรานำตัวคุณลีดเดอร์มาที่นี่ ในตอนราวๆ 6 โมงเย็นเมื่อวาน
It looks like they were about 100 feet tall when they were completed here in April of 1991.มันดูเหมือนจะ สูงราวๆ 100 ฟุต มาเสร็จสมบูรณ์ ในตอนเมษายน 1991
We've had multiple calls from this guy.เรามีสายเรียกเข้าจากชาย คนนี้มากทีเดียว ตามแฟ้มประวัติ เขาอายุราวๆ ปลายๆ 20
He's headed into the building. What's your 20 on him? he's in the building.เขามุ่งหน้าเข้าไปตึกแล้ว เขาอายุราวๆ 20 รึ?
As I was saying, it's a warm summer evening in ancient Greece...ใช่ ราวๆนั้น อย่างที่ฉันพูดไป มันเป็นหน้าร้อนตอนเย็นๆ ในกรีซยุคเก่า...
2 thirds of an inch which would put the time of death at between 10-12 hours ago.2 ส่วน 3 นิ้ว ตายมาแล้วราวๆ 10 ถึง 12 ชั่วโมงเห็นจะได้
Since your late teens, early 20s?ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นปลายๆ ราวๆ อายุ 20 หรือเปล่า
Where were you tonight around 11:00?คืนนี้คุณอยู่ที่ไหน ตอนราวๆ ห้าทุ่ม?
Isn't it true that you left Thaw Fest last night approximately 8:30 p.m...จริงหรือไม่ที่คุณกลับจากงาน เทศกาลหิมะละลายในเืมื่อคืน ตอนราวๆ สองทุ่มครึ่ง...
Uh, approximately 48 hours ago.อืมม ราวๆ สัก 48 ชั่วโมง
I'm worth roughly $80 million.ตอนนี้ ค่าตัวผม ราวๆ 80 ล้านเหรียญ
It was hard for me to begin with, but it got worse when, not so coincidentally,ปรากฎว่า ผู้ชายทุกคนล้วนมีความคิดเหมือนกัน เพราะราวๆ ช่วงนั้นเอง
Well, the phone records show that Taffet hung up after ten seconds.แต่ประวัติการโทรบอกว่า ทาฟเฟตถือหูรออยู่ราวๆ 10 วินาที
This is a female, same approximate age.ศพนี้เป็นเพศหญิง อายุคราวๆ เดียวกัน
Now, it indicates that the victim spent his first 20 or so years in Central America.เอาล่ะ มันบ่งบอกว่าผู้เคราะห์ร้าย ใช้เวลาของช่วงอายุ 20 หรือราวๆ นี้ อาศัยอยู่ในละแวกอเมริกาตอนกลาง
But according to the figures, only within the last year.ถ้าตามข้อมูล ก็คงราวๆ ปีที่แล้ว
He less than a year.เขาน้อยกว่า ราวๆ ปีหนึ่ง
And another approximately a week later, which propelled the bone into his heart and killed him dead.และอีกอันหนึ่งเกิดขึ้น ราวๆ อาทิตย์หนึ่งให้หลัง ซึ่งเข้าไปดันให้เศษกระดูก เข้าไปตรงหัวใจของเขา และทำให้เขาเสียชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ราวๆ*
Back to top