ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยากแค้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยากแค้น, -ยากแค้น-

*ยากแค้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยากแค้น (n.) impoverishment See also: poverty Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ยากแค้น (v.) be impoverish See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน
ยากแค้น (v.) be impoverish See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน
ลำบากยากแค้น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ
English-Thai: HOPE Dictionary
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
squalid(สควอล'ลิด) adj. สกปรก,มอซอ,รุ่มร่าม,เสื่อมทราม,ยากแค้น,น่าสงสาร, See also: squalidity n.
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
English-Thai: Nontri Dictionary
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impoverished (adj.) ยากแค้น See also: ลำบาก, ยากจน, จน Syn. pauperized, poor Ops. rich
pauperized (adj.) ยากแค้น See also: ลำบาก, ยากจน, จน Syn. poor Ops. rich
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I come into the world backwards, I don't know, but you're born with two strikes on you before you come to the plate.บางทีผมอาจจะคลอดกลับด้าน ไม่รู้สิ แต่ผมเกิดมาก็ลำบากยากแค้น ก่อนที่จะโตด้วยซ้ำ
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย
It was a brutish nasty affair.มันเป็นชีวิตที่ป่าเถื่อน ลำบากยากแค้นก็จริง
AII the wars, all the famines.ทั้งหมดของสงคราม และ ความยากแค้น
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ?
I'm not gonna just sit here.ฉันไม่อยากแค่นั่งอยู่ที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยากแค้น*
Back to top