ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มิหนำซ้ำ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มิหนำซ้ำ, -มิหนำซ้ำ-

*มิหนำซ้ำ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิหนำซ้ำ (conj.) moreover See also: besides, furthermore, in addition
English-Thai: HOPE Dictionary
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's just a different lifestyle.ใช้,มันก็แค่การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน มิหนำซ้ำ ยังจำได้ว่า...
I do not like this gift. Besides, I don't believe you.ฉันไม่ชอบ มิหนำซ้ำ ฉันไม่เชื่อคุณอีกแล้วด้วย
Furthermore, I'm not getting enough air back here.มิหนำซ้ำ ฉันเขาดอากาศหายใจในห้องนี้
Furthermore, this incident has left Ambassador Mei Sheng with a renewed vigor to crack down on Triad crime both here and overseas.มิหนำซ้ำ, เหตุการณ์นี้ ทำให้ท่านฑูตเหม่ย เชง เริ่มต้นกวาดล้างพวกไทรแอ็ด ทั้งที่นี่และต่างประเทศ
Besides, you might like it.มิหนำซ้ำ นายจะชอบเสียอีก
Plus i have a chance to close an old case of mine, so...มิหนำซ้ำ ผมยังมีโอกาสที่จะได้ ปิดคดีเก่า ๆ ดังนั้น
Besides, we have already gotten past the fan.มิหนำซ้ำ เรายังผ่านพัดลมมาเรียบร้อยแล้วด้วย
Slim build. Also wore a stocking.เอวบางร่างน้อย มิหนำซ้ำยังสวมถุงน่องอีกด้วย
Besides, it's for a good cause.มิหนำซ้ำ มันดีมากเสียอีก
Besides, she's working a tough gig.มิหนำซ้ำ เธอยังทำงานหนักนะ
Besides, who says I want to be cured all the time?มิหนำซ้ำ ใครบอกว่าผมอยากหายกันล่ะ?
And besides, it's in my best interest to keep the ball in my court.และมิหนำซ้ำ มันเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจที่สุดของฉัน ที่ฉันต้องตัดสินใจทำอะไรต่อ
Besides, I don't know how much of a future we got, but I shouldn't ask you to spend one second looking backwards.มิหนำซ้ำ เราไม่รู้ว่า เราเหลือเวลาในอนาคตอีกนานเท่าไหร่ แต่ฉันไม่สมควรที่จะขอคุณ ให้สละเวลาสักนาทีเพื่อย้อนกลับไปมองดู
And besides, you haven't even asked me what's in it for you.และมิหนำซ้ำ เจ้าไม่ต้องแม้กระทั่งถามข้า ว่าข้างในเรือมันมีอะไรให้เจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มิหนำซ้ำ*
Back to top