ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มักน้อย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มักน้อย, -มักน้อย-

*มักน้อย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มักน้อย (adj.) unambitious See also: modest, unostentatious Ops. มักมาก
มักน้อย (v.) be unambitious See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious Ops. มักมาก
มักน้อย (adv.) unambitiously See also: modestly, unostentatiously Ops. มักมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unambitious (adj.) ซึ่งมักน้อย See also: ซึ่งไม่ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't skimp. _ Cells one through three secure, sir.อย่ามักน้อยล่ะ ห้องขังจากหนึ่งถึงสามปลอดภัยครับ
6 feet. I didn't skimp.6 ฟุตครับ ผมไม่ได้มักน้อยครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มักน้อย*
Back to top