ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พรมแดน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พรมแดน, -พรมแดน-

*พรมแดน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามพรมแดน (adj.) crossing borders See also: crossing frontiers Syn. ข้ามแดน
พรมแดน (n.) frontier See also: border, boundary line Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต
พรมแดนการเมือง (n.) political boundary
เขตพรมแดน (n.) borderland See also: frontier Syn. เขตแดน, อาณาเขต
แนวพรมแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน
ไร้พรมแดน (adj.) limitless See also: boundless
ไร้พรมแดน (adj.) limitless See also: boundless
English-Thai: HOPE Dictionary
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
hot pursuitการไล่ติดตามอาชญากรหรือข้าศึกอย่างกระชั้นชิด เช่นการข้ามพรมแดน
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
wild westn. พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริการะหว่างศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะมีรัฐบาลที่มั่นคงในเวลาต่อมา
English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
borderland (n.) พรมแดน
illimitable (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless, limitless Ops. limitable
limitless (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless Ops. limitable
Wild West (n.) พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริกาเมื่อศตวรรษที่ 19
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if this isn't a mountain, then Anson might just as well redraw the border and put us all in England, God forbid.คือถ้าที่นี่ไม่ใช่ภูเขา แอนสันก็อาจจะขีดเส้นพรมแดนใหม่ และเอาเรารวมไปกับอังกฤษ
Everything. All boundaries, all time.จากทุกอย่าง ไร้พรมแดน ไร้เวลา
No more sneaking people over the border in the middle of the night?ไม่มีคนทำลับๆ ล่อๆ แถวพรมแดน ตอนกลางคืนแล้วด้วย
All you had to do was kill Keamey at the border like we planned.- ใช่ แล้วนายได้ฆ่าเคอร์นี่ที่พรมแดน ตามที่วางแผนไว้ล่ะ
It is near the border. Highway 15.ใกล้ๆ พรมแดน ทางหลวงสาย 15
Which, between you and me, is just the way I want it.- ภารกิจด้านติดกับพรมแดน - ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นดีนะ
I think that you should go and do Doctors Without Borders, all right?ผมคิดว่าคุณควรไป โครงการแพทย์ไร้พรมแดน โอเคมั้ย?
No, I know, as soon as Ellie crossed state lines, it became a federal case.ผมรู้ว่า เมื่อเอลลี่ข้ามเขตพรมแดนรัฐแล้ว มันกลายเป็นคดีกลาง
Each of these x's is an abandoned frontier church -- all mid-19th century, built by Samuel Colt.แต่ละจุดนี่คือโบสถ์ร้าง ที่อยู่ขอบพรมแดน สร้างในยุคกลางของศตวรรษที่ 19 โดย แซมมูเอล โคลท์
Now we can either go west towards Brest and cross the border before we hit the city or we can go south towards Ukraine.ตอนนี้เราสามารถไปทางทิศตะวันตก ข้ามพรมแดนไปก็จะเจอเมืองเบรส หรือมุ่งหน้าไปทางใต้เข้ายูเครน
Detailing the six counts on which Xi Peng is breaking the International Atomic Energy Treaty by allowing enriched Uranium from the Benxi mine across borders.ของซีเพงทั้ง 6 ครั้ง โดยการขนย้ายยูเรเนี่ยมจากเหมืองเบนซีข้ามพรมแดน มันแน่นหนา
The demilitarization of Germany, the establishment of Poland's borders and the formation of the United Nations.การลดกำลังทหารของเยอรมณี การกำหนดพรมแดนโปแลนด์ และการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
Breaking news coming in live.นี่คือถ่ายทอดสดข่าวด่วน ตำรวจพรมแดน ระดมกำลัง..
He worked for doctors without borders in Uganda until his helicopter was shot down by guerilla forces a year ago.ทำงานเป็นแพทย์อาสา ไร้พรมแดนที่อูกันดา จนเฮลิคอปเตอร์ของเขาถูกยิงตก จากทหารโจรเมื่อปีก่อน
♪ If you catch me at the border I got visas in my name# ถ้าเธอจับฉันที่พรมแดน ฉันมีวีซ่าชื่อฉันอยู่
We get this three million from the bank, we run cross-border ops on Papi and all the other cartels.เราได้รับนี้สามล้าน จากธนาคาร เราทำงาน ops ข้ามพรมแดนเมื่อ Papi และแก๊งค้าอื่น ๆ .
But, how? You say this border station, they inspect everything.แต่อย่างไร คุณจะพูดว่าพรมแดนนี้ สถานีที่พวกเขาตรวจสอบทุกอย่าง
The Soviets always recruited from within their borders and attempted to teach their people how to blend in with our society, often with disastrous results.พวกโซเวียตรับคน จากในพรมแดนของพวกเขาเอง และพยายามสอนคนของพวกเขา ให้กลมกลืน เข้ากับสังคมของเรา
These horrible people doing immoral things, and now they're creeping across the border, threatening to make the boogeyman a real thing.คนที่น่ากลัวเหล่านี้ทำสิ่งที่ผิด ศีลธรรม และตอนนี้พวกเขากำลังคืบคลาน ข้ามพรมแดน ขู่ว่าจะทำให้บูกี้แมนเป็นสิ่งที่จริง
You know he was smuggling ammunitions across the border in that truck?คุณจะรู้ว่าเขาได้รับการลักลอบ ขนยุทธภัณฑ์ ข้ามพรมแดนในรถบรรทุกว่า? นั่นเป็นเรื่องโกหก
They only allow us here because we're helping with the wounded.เราเป็นแพทย์อาสาไร้พรมแดน
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
Your father is being held in the Castle of Brunwald, on the Austrian-German border.พ่อของคุณถูกจับไปไว้ที่ปราสาทบรูนวอลด์, อยู่ตรงพรมแดนระหว่างออสเตรียกับเยอรมัน
I hope I can make it across the border.ฉันหวังว่าฉันสามารถทำให้มันข้ามพรมแดน
There are no new frontiers within our borders.ไม่มีเขตแดนหรือพรมแดนใหม่เหลืออยู่อีกในประเทศนี้
The frontiers of the future are not on any map.พรมแดนของอนาคตไม่ได้อยู่บนแผนที่
Breaking news from the U.S.-Mexico border.ข่าวด่วนจากพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโก
Just half an hour ago, Mexican officials closed the border...เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว รัฐบาลเม็กซิกันสั่งปิดพรมแดน...
These people came in anticipation of crossing into Mexico.ผู้คนซึ่งหวังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโก
Instead, they've been met with closed gates.แต่ต้องมาพบกับการปิดพรมแดน
This is only possible because the president was able to negotiate a deal to forgive all Latin American debt in exchange for opening the border.ที่เป็นแบบนี้เพราะท่าน ปธน. ยอมตกลง... ... ล้างหนี้ทั้งหมดให้ลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดพรมแดน
I'll cross the border through Tecate... that will get us to San Diego super fast.ผมจะข้ามพรมแดนผ่านทีเคท จะได้ไปถึงซานดิเอโกเร็วขึ้น
This is the border between Haiti and the Dominican republic.นี่คือพรมแดนระหว่างไฮติกับสาธารณรัฐโดมินิกัน
Canadian and mexican border patrols have all the mug shots.ด่านพรมแดนแคนาดากับเม็กซิโก เตรียมพร้อมแล้วครับ
Bortac's on high alert.เจ้าหน้าที่พรมแดน เตรียมพร้อมระดับสูงสุด
See if we can get the mexican border patrol to set up checkpoints 50 miles in.บอกให้เจ้าหน้าที่พรมแดนเม็กซิโก ตั้งด่านตรวจระยะ 50 ไมล์
And not... south of the border.และไม่ใช่... พรมแดนทางใต้
I just hoped you crossed the border by now.ฉันหวังว่าคุณจะข้ามพรมแดนไปได้
We make a trade with you at the border and if you walk away, well you walk awayเราจะสร้างอาชีพให้แกตอนไปที่พรมแดน และถ้าแกเดินจากไป แกเดินจากไป
You take your chances on the border pretending to be Bobby Z or we leave you here at the Hotel Californiaแกควรใช้โอกาสนี้ในการไปที่พรมแดน เพื่อเป็นบ๊อบบี้ ซี หรือจะให้เราจากแกไปที่นี่ กลับไปยังโรงแรมแคลิฟอร์เนีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พรมแดน*
Back to top