ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*บันเทิงเริงรมย์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บันเทิงเริงรมย์, -บันเทิงเริงรมย์-

*บันเทิงเริงรมย์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บันเทิงเริงรมย์ (adj.) melodramatic See also: exaggerated, over-sensationalized Syn. บันเทิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *บันเทิงเริงรมย์*
Back to top