ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นอกคัมภีร์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกคัมภีร์, -นอกคัมภีร์-

*นอกคัมภีร์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกคัมภีร์ (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นอกคัมภีร์*
Back to top