ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถือพวกถือเหล่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถือพวกถือเหล่า, -ถือพวกถือเหล่า-

*ถือพวกถือเหล่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือพวกถือเหล่า (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถือพวกถือเหล่า*
Back to top