ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ติดต่อสื่อสาร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ติดต่อสื่อสาร, -ติดต่อสื่อสาร-

*ติดต่อสื่อสาร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
การติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
งานติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating Syn. การติดต่อสื่อสาร
ติดต่อสื่อสาร (v.) communicate See also: contact Syn. สื่อสาร, ติดต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
gui(จียูไอ, กุย) ย่อมาจาก graphical user interface (แปลว่า การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicatorsนักติดต่อสื่อสาร,ผู้สื่อความหมาย [การแพทย์]
IP addressเลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
communicate (vi.) ติดต่อสื่อสาร Syn. associate with, commune with
communicate about (phrv.) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate on (phrv.) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communication (n.) การติดต่อสื่อสาร
communication (n.) วิธีการติดต่อสื่อสาร
contact (n.) การติดต่อสื่อสาร Syn. link, liaison
impart (vt.) ติดต่อสื่อสาร See also: สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร / ความรู้ไปให้ Syn. communication, convey, inform
intercom (n.) ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง See also: เครื่องติดต่อสื่อสารกัน, อินเตอร์คอม (คำเรียกสั้นๆ ของ intercommunication)
intercommunicate (vi.) ติดต่อสื่อสารกัน See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
reach (vt.) ติดต่อสื่อสาร Syn. contact, communicate with
touch (n.) การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The candy... you were using it to communicate, weren't you?ลูกอม.. คุณใช้มันในการติดต่อสื่อสาร ใช่มั๊ย?
So he not only contacted the dead, but he made things appear.เขาว่า ไม่ใช่แค่ติดต่อสื่อสาร แต่เขาทำให้ สิ่งหนึ่งปรากฎตัวได้
No negotiations will be entered into and there will be no further communication from me.ไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้น และจะไม่มีการติดต่อสื่อสาร จากผมอีกต่อไป
James, unless we find a way to open up lines of communication with the kidnappers, they'll kill Jessica.เจมส์ เว้นเสียแต่ว่าเราจะมีวิธีการ ติดต่อสื่อสาร กับคนที่ลักพาตัว พวกเขาจะต้องฆ่าเจสสิก้า
When we find the right signal, with any luck, we should be able to stop the Skitters and Mechs, well, right in their tracks.ถ้าเมื่อไหร่เราควานหา ความถี่นั้นเจอ เราก็จะหยุดการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสกิตเตอร์กับเม็กช์ได้
You know, there's a lot of communication in your lives these days.แบบว่า เรามีการติดต่อสื่อสาร กันหลายรูปแบบ ในชีวิตปัจจุบันนี้
Now, I'm here to make contact with the woman y'all done killed to see if she'll call off the, um--ตอนนี้ ฉันอยู่นี่เพื่อติดต่อสื่อสาร กับผู้หญิงที่พวกคุณฆ่า เพื่อดูว่าถ้าเธอจะยุติ เอออ...
It must have been so much better before, when everyone could express themselves, and communicate their feelings and just enjoy each other's company.เมื่อก่อนที่นี่คงเคยดีกว่านี้ ตอนที่ทุกคนสามารถแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาได้ ติดต่อสื่อสารความรู้สึกของกันและกัน และก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง
Everyone must maintain constant communication.ทุกคนต้องรักษาการติดต่อสื่อสาร ให้สม่ำเสมอ
They like to communicate, explain themselves.พวกเขาชอบที่จะติดต่อสื่อสาร/Nชอบที่จะอธิบายถึงตัวตนของเขา
You must leave every communication device, including mobile phones here.คุณต้องยกเลิกการติดต่อสื่อสารทุกอย่าง,รวมทั้งโทรศัพท์ในที่นี้ด้วย
I have built my career to it.อันที่จริงอาชีพของผมทำเพื่อ ช่วยคนติดต่อสื่อสาร
All communication...การติดต่อสื่อสาร / ทั้งหมด... .
Phones, cellular, satellite...ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งหมด / โทรศัพท์ ดาวเทียม
The gravitational force is so great that nothing absolutely nothing can escape, which means absolutely no communication.แรงดึงดูดของมัน ช่างดีเสียเหลือเกินนะ ไม่มีอะไรหนีจากมันได้ หมายถึงมันไม่มีการติดต่อสื่อสาร
These quakes have erupted along the major falt-lines around the world destroying thousands of home, schoolsเกิดเหตุขัดข้องในการติดต่อสื่อสารที่วที้งโลก มีความเสียหายนับพันของ บ้าน โรงเรียน
You got your basic grunts on the ground there.ติดต่อสื่อสารแบบง่ายๆ ที่นั่น
No communications within 50 Miles.ไมมีการติดต่อสื่อสาร ในระยะ 50 ไมล์ แกดูผิดหวังนะ
Put me on to their communications channel.ให้ฉันใช้ช่องติดต่อสื่อสารของพวกมัน
Communication, accounts, the whole nine.การติดต่อสื่อสาร,บัญชี,ทั้งเก้า
All the girls do it.มันเป็นการติดต่อสื่อสารของเรา
Provide me with the proper means of communications.ให้ข้าได้ทำการติดต่อสื่อสาร
They've cut off all communication with the outsideพวกมันตัดการติดต่อสื่อสารกับข้างนอกทั้งหมด
It almost felt like they were trying to communicate.มันแค่รู้สึกเหมือนพวกเขา กำลังพยายามติดต่อสื่อสาร
She has a vague sense of the other personalities but isn't able to communicate with them.เธอมีอารมณ์ที่สับสนของบุคลิกอื่น แต่ก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลิกอื่นได้
They're ear comlinks so we can keep in communication.มันคือหูฟังคอมลิงค์ ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้
Help me... maneuver has been lost.ผู้กองคะ ติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยครับ
It's signal appears to be blocking our communications and transporter abilities.สัญญาณมันปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร และการเคลื่อนย้ายมวลสารของเรา
It's a ring communication device, general.นี่เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารของกลุ่มเดอะริงครับ
Communications, directives... all of it.การสื่อติดต่อสื่อสาร -คำสั่ง...
You can learn about humans.เมื่อปราศจากการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันแล้ว
You'll be transmitting through this.นายจะติดต่อสื่อสารผ่านทางนี้
It means the communication.มันหมายถึงการติดต่อสื่อสาร
She's your friend.การติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
That could result in the breakdown of communications in the whole country!นี่อาจทำให้การติดต่อสื่อสาร ของทั้งประเทศเป็นอัมพาตนะครับ
Poor communication skills.ทักษะการติดต่อสื่อสารที่แย่
Satellite dishes here on Oahu sending out very powerful signals into deep space with an attempt to communicate with anyone..จานดาวเทียมที่วาฮู ส่งสัญญาณที่ทรงอานุภาพไปยังให้วงอวกาศลึก เพื่อพยายามติดต่อสื่อสารกับใครก็ตาม...
Request you establish communications with my vessel on VHF channel 16, identifyyourself,over.ขอให้ติดต่อสื่อสารกับเรือของผม บนคลื่นความถี่สูงช่อง 16 ขอให้ประกาศตัวด้วย เปลี่ยน

*ติดต่อสื่อสาร* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ติดต่อสื่อสาร*
Back to top